sanjesh.org

انتصاب هاي جديد در سازمان سنجش اموزش کشور

 به دنبال بازنشستگی ، آقایان دکتر حسین توکلی، مهندس محمودرضارحیمیان ، مهدی ناصری، طی احکامی دکتر ابراهیم خدایی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن تقدیر و تشکر از مدیران بازنشسته، افراد ذیل را در سمتهای جدید منصوب نمود:

 -  آقای دکتر رضا محمدی سیدشکری، معاون امور آزمونها

-  خانم فاطمه زرین ­آمیزی ، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی سازمان

-   آقای دکتر عبدالکریم شادمهر، رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی ، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور