sanjesh.org

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه‌ متمركز در آزمون سراسري سال 1390

 با عرض تبريك و با آرزوي توفيق الهي براي پذيرفته ‌شدگان گرامي در توأم كردن علم ، تقوا و كسب رضاي خالق و تلاش براي سربلندي ايران اسلامي ، بدين‌وسيله اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه متمركز دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم «شبانه» دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالي ، مراكز آموزش دانشگاه پيام نور ، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و دوره‌‌هاي واحدهاي   بين المللي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و دانشگاههاي علوم پزشكي كشوردر آزمون سراسري سال 1390 اعلام مي‌گردد. 

براي اطلاع داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي هر يك از رشته‌هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز در سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرسwww.Sanjesh.org اعلام شده است مي‌رساند كه لازم است براي ثبت ‌نام با در دست داشتن مدارك مورد نياز منحصراً براساس روزهاي تعيين شده به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. عدم مراجعه داوطلبان در تاريخ مقرر براي ثبت ‌نام به منزلة انصراف از تحصيل تلقي مي‌گردد.

الف- مداركي كه پذيرفته ‌شدگان لازم است ارائه نمايند :
1-پذيرفته شدگان بايد داراي يكي از مدرك ‌پايان ‌دوره كارداني و يا گواهينامه پايان دوره پيش ‌دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه كه بخش و شهر محل اخذ مدرك مشخص شده و با درنظرداشتن ضوابط تاريخ اخذ مدرك كه قبلاً دردفترچه راهنماي انتخاب رشته (شماره 2 ) به اطلاع آنان رسيده براي  ثبت نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند. 
2- اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ما قبل مدرك و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته شدگان اعم ازنظام جديد و يا  نظام ‌قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام يك ‌برگ روگرفت آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد. 
3- اصل ‌و يا گواهي مدرك ‌پايان ‌دوره كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش براي پذيرفته‌شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 31/6/90) به انضمام روگرفت آن ، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه ، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد ، به انضمام يك برگ روگرفت آن. 
4- اصل شناسنامه و دو سري روگرفت از تمام صفحات آن و همچنين اصل كارت ملي و روگرفت آن. 
5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري .
-براي تمام داوطلباني كه براي آنان معافيت تحصيلي در خواست مي گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند . 
6- مدركي كه وضعيت نظام‌وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات 35 و 36 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1390 مشخص كند(براي برادران). 
7- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان .
8- معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از رؤساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد. داوطلب با توجه به ماده 1 و تبصره‌هاي چهارگانه آن در آئين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين نامه مذكور ، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مي‌باشند.
9- پذيرفته شدگان لازم است به همراه تصويرگواهي پيش دانشگاهي خود به دفاتر پستي محل سكونت خود مراجعه و درخواست تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي ) از اداره آموزش وپرورش محل تحصل خود را نمايند واين رسيدپستي را در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولي خود ارائه نمايند . 
10- كليه پذيرفته شدگان نهايي لازم است قبل از حضور فيزيكي براي ثبت نام در دانشگاه محل قبولي براي كسب اطلاعات بيشتر از زمان ،شرايط ومدارك اختصاصي موردنياز ثبت نام به آدرس سايت دانشگاه محل قبولي نهايي خود مراجعه نمايند.
11- بر اساس مصوبه شانزدهمين جلسه كارگروه ماده 4 قانون پذيرش دانشجو (مصوب‌ مجلس ‌محترم ‌شوراي اسلامي)، در آزمون سراسري سال1390، سوابق تحصيلي ديپلمه‌هاي نظام جديد آموزش متوسطه (رشته‌هاي رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384، 1385، 1386، 1387، 1388 و 1389 كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است، تا ميزان حداكثر 25% با تأثير مثبت در گزينش نهايي اعمال گرديده است. 
ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت نام ضروري مي باشد. 
12-  به موجب مصوبه شماره 204770/ت 45394 هـ مورخ 14/9/89 هيات محترم وزيران كليه پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري سال 1390(اعم از متمركز و نيمه متمركز) مي بايست مبلغ 21000 ريال (معادل دو هزار و صد تومان) بابت مابه التفاوت هزينه ثبت نام در اين آزمون را به حساب سيبا به شماره 2172119001003 نزد بانك ملي شعبه بهجت آباد (تهران) كد 095 به نام سازمان سنجش آموزش كشور واريز و فيش دريافتي را به همراه ساير مدارك ثبت نامي در زمان ثبت نام به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي ارائه نمايند. 
تبصره: پذيرفته‌شدگاني كه قبلاً  در رشته‌هاي متمركز قبول شده و فبش واريزي مبلغ فوق را به موسسه محل قبولي رشته متمركز تحويل داده‌اند نيازي نيست كه مجدداً مبلغ فوق را واريز نمايند.
ب- تذكرات خيلي مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته ‌شدگان نهايي :
1- داوطلباني كه اسامي آنان در رشته هاي تحصيلي تربيت بدني و علوم ورزشي(كد 127) دانشگاه شاهد ، رشته طراحي صنعتي (كد هاي 413 و 414) دانشگاه هنر اسلامي تبريز ، كليه رشته هاي تحصيلي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سوره (كدهاي 287 ، 327 ، 320 ، 401 و 5608 ) ورشته هاي مختلف تحصيلي (كدهاي 354،315و396و5592 ) دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ اعلام شده ،  مي بايست مطابق برنامه زماني تعيين شده براي مصاحبه به محل مربوط مراجعه نمايند و درصورت احراز صلاحيت هاي عمومي ازسوي موسسه ذيربط و مطابق ضوابط مندرج در دفترچه به عنوان پذيرفته شدگان نهائي تلقي خواهند شد.
2- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شدگان نهايي هر يك از رشته‌هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز اعلام گرديده ، چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال 1390 نيز باشند ، برابر ضوابط اعلام ‌شده قبولي آنان در رشته متمركز لغو مي‌گردد و منحصراً مي‌توانند در رشته پذيرفته ‌شده نيمه‌متمركز (قبولي جديد) ثبت ‌نام و ادامه تحصيل دهند. و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد همچنينً براي پذيرفته ‌شدگان دوره‌هاي روزانه نيمه متمركزيك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.
3- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي دوره‌هاي روزانه درج گرديده ، خواه در مؤسسه آموزش ‌عالي ذيربط ثبت ‌نام نمايند و يا ننمايند ، حق شركت در آزمون سراسري سال 1391 را نخواهند داشت. 
4- گزينش رشته‌ نيمه ‌متمركز تربيت ‌بدني ‌و علوم‌ورزشي‌دوره‌هاي‌ مختلف تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش‌عالي‌از بين داوطلباني كه در مراحل معاينه و آزمون عملي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي شركت نموده‌اند و از سوي كميته آزمون عملي واجد شرايط از نظر معاينه و آزمون عملي براي گزينش نهايي اعلام شده‌اند با در نظر داشتن نمره علمي زيرگروه رشته ‌تربيت‌بدني و نمره هاي علمي و عملي مكتسبه از بين گروه‌هاي آزمايشي (1، 2 و 3) انجام شده است و داوطلباني كه در آزمون عملي شركت نموده و اسامي آنان اعلام نشده مردود مراحل معاينه و آزمون عملي و يا در گزينش نهايي مردود علمي درمقايسه با ساير پذيرفته ‌شدگان نهايي شناخته شده‌اند. 
5 - در ‌رشته‌‌ هاي تحصيلي دكتري پيوسته رياضي دانشگاه شهيد باهنر كرمان (كد 1892) ، الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي (كد 5099) موسسه غيرانتفاعي و غير دولتي رفاه-تهران ، حسابداري (كد 8988) و مديريت صنعتي(كد 8989) موسسه غيرانتفاعي و غير دولتي امام علي(ع)-تهران ، تربيت مربي عقيدتي سياسي (كد 1383) مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم ، حقوق (كد 5130) و مهندسي معماري (كد 5144) واحد بين المللي دانشگاه تهران- محل تحصيل پرديس بين المللي كيش ، مهندسي دريا-كشتي (كد 1897) بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، مهندسي كشتي-موتور (كد 1898) بورسيه شركت ملي نفتكش در دانشگاه ‌علوم ‌دريايي امام‌خميني(ره)- نوشهر و مهندسي دريا-كشتي (كد 1891) بورسيه شركت ملي نفتكش در دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار به دليل اينكه نتايج مراحل مصاحبه ، معاينه و ساير مراحل گزينش آنان از سوي مؤسسات ذيربط به اين سازمان اعلام نشده ، نتايج آنان اعلام نخواهد شد.
ج- محل و زمان مراجعه براي ثبت ‌نام پذيرفته‌شدگان : 
1- پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌‌تحصيلي تربيت‌بدني‌و علوم‌ورزشي‌دوره‌هاي‌روزانه‌و نوبت دوم «شبانه» دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش‌عالي(كدهاي 6472 و 6775) ‌ ، دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) قزوين (كد 6484) ،  موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي (كد 9289 ) ، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ايوانكي ( كد 9292) و مراكز آموزشي دانشگاه ‌پيام ‌‌نور (كد 6936) 
داوطلباني كه در رديف پذيرفته ‌شدگان نهايي رشته‌‌هاي تحصيلي كارشناسي تربيت ‌بدني‌و علوم ‌‌ورزشي (كد 6472 با مجموعه كد محلهاي 101 الي 149) دوره روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالي و (كد 6775 با مجموعه كد محلهاي 150 الي 176) دوره شبانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالي ، كارداني تربيت ‌بدني‌و علوم ‌‌ورزشي (كد 6484) دوره‌روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين ، مراكز آموزشي دانشگاه‌پيام‌نور (كد 6936 با مجموعه كد محلهاي 177الي 280) ، دوره‌كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي (كد 9289 با مجموعه كد محلهاي 281 الي 283) و كارداني تربيت‌بدني‌و علوم ‌‌ورزشي (كد 9292) موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ايوانكي قرار گرفته‌اند ، لازم است براي ثبت‌نام با در دست داشتن مدارك مورد نياز طبق برنامه زماني مندرج در جدول زير به آدرس ذيربط مراجعه نمايند.


جدول شماره 1- برنامه زماني ثبت ‌نام پذيرفته‌‌شدگان رشته تربيت‌بدني و علوم‌ورزشي

نام
دانشگاه/ مؤسسه

كد
رشته

ساعت
مراجعه

روز و تاريخ
مراجعه

آدرس

 

اراك

101-102
150-151

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

اراك – دانشگاه اراك

 

اروميه

103

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

اروميه – دانشگاه اروميه. پذيرفته شدگان لازم است قبل از حضور براي ثبت نام به سايت http://www.urmia.ac.ir مراجعه وپس ازثبت نام اوليه به همراه كدرهگيري براي ثبت نام اقدام نمايند.

 

تربيت معلم آذربايجان- تبريز

117-118

15-9

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

تبريز-كيلومتر 35جاده تبريز،آذرشهر-دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

 

اصفهان

104

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

اصفهان - دانشگاه اصفهان

 

الزهراء(س) - تهران

105 الي 107
152 الي 154

12-8
16-13

شنبه 29/11/90 ازحروف الف  تا  ش
يكشنبه 30/11/90 ازحروف ص  تا  ي

 

 

تهران- ميدان ونك- خيابان ونك- دانشگاه‌الزهراء(س)
http://edu.alzahra.ac.ir

 

 

بوعلي سينا - همدان

 109-110 
155-156

30/11-8
16-14

يكشنبه  30/11/90
دوشنبه  1/12/90

همدان-خيابان مهديه-خيابان شهيد فهميده-روبروي پارك ملت-سازمان مركزي دانشگاه

 

بيرجند

111-112

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

بيرجند- خيابان طالقاني- حوزه معاونت آموزشي دانشگاه بيرجند

 

تبريز

113 الي 115
157 الي 159

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

دانشگاه تبريز– ساختمان دانشكده شيمي- مديريت خدمات آموزشي

 

تربيت ‌معلم ‌تهران
(محل تحصيل كرج)

119-120

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

آدرس: كرج - حصارك - دانشگاه تربيت معلم- اداره كل آموزش دانشگاه

 

دانشگاه تهران
(دانشكده تربيت بدني)

122

12-8
16-13

(ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)
شنبه  29/11/90
يكشنبه30/11/90
مراجعه حضوري است

تهران –كارگرشمالي-روبروي كوي دانشگاه. پذيرفته شدگان لازم است قبل از مراجعه دريكي از اين روزهاي به سايت دانشگاه به نشاني:‌ http://ereg.ut.ac.ir مراجعه و پس ازثبت مشخصات براي ثبت نام اقدام نمايند.

 


دانشگاه شاهد – تهران 
داوطلبان اعلام شده بايدساعت8صبح براي مصاحبه مراجعه نمايند

127

 

8

يكشنبه  30/11/90

تهران- خيابان جمهوري اسلامي – بعد ازتقاطع وليعصر جنب مسجد جامع ساختمان شماره 2 دانشكده هنردانشگاه شاهد، ضمناًحضورداوطلب و همراه داشتن شناسنامه  وكارت ملي وتصويري ازآنان با يك قطعه عكس الزامي است

 

شهركرد

129-165

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

دانشگاه شهركرد - اداره كل امور آموزش

 

‌شهيد ‌باهنر‌ كرمان

130-166

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

كرمان-انتهاي بلوار22بهمن-دانشگاه‌شهيدباهنر-اداره‌كل‌‌آموزش 
تلفن:50-3220041 (كد 0341)

 

شهيد بهشتي تهران

131

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

تهران-اوين- دانشگاه شهيد بهشتي-
اداره كل امور آموزش

‌شهيد ‌چمران ‌اهواز

132-167

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

اهواز- دانشگاه شهيد چمران اهواز-ساختمان مركزي- اداره خدمات آموزشي تلفن 3333574-0611

شيراز

133

12-8
16-13

شنبه 29/11/90 
يكشنبه 30/11/90

شيراز – خيابان ساحل غربي بالاتر از مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه . ضمناً كليه پذيرفته شدگان نهايي قبل از مراجعه حضوري براي تكميل فرم هاي ثبت نامي به سايت دانشگاه به نشاني: www.shirazu.ac.ir مراجعه نمايند.

شاهرود

128-164

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

شاهرود- ميدان هفت تير- دانشگاه شاهرود‌ - اداره‌كل آموزش

فردوسي مشهد

134-168

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

مشهد- بلوار وكيل آباد- پرديس دانشگاه فردوسي- جنب دانشكده مهندسي

كردستان- سنندج

137

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

سنندج - دانشگاه كردستان

گيلان- رشت

138 الي 140 
171 الي 173

12-8
16-13

(ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)
شنبه  29/11/90
يكشنبه30/11/90
مراجعه حضوري است

رشت – كيلومتر 5 جاده رشت تهران مجتمع آموزشي-ساختمان شماره 2
همچنين مي بايست كليه پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني: www.guilan.ac.ir   مراجعه نمايند

محقق اردبيلي- اردبيل

145-174

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

اردبيل- دانشگاه محقق اردبيلي

مازندران- بابلسر

142 الي 144

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

بابلسر- دانشگاه مازندران

يزد

147-175

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

 

 

يزد- صفائيه- خيابان پژوهش- ساختمان شماره 3 فني و مهندسي- اداره‌كل آموزش ‌

 

رازي كرمانشاه

123-162

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

كرمانشاه - دانشگاه رازي

سمنان

126

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

سمنان- دانشگاه سمنان

زنجان

125

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

زنجان - دانشگاه زنجان

‌تربيت ‌معلم ‌سبزوار

121-161

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

سبزوار- دانشگاه تربيت معلم

قم

135-169

13-9

الف تا س
شنبه  29/11/90

قم- جاده قديم اصفهان-دانشگاه قم
تلفن:2853311(كد 0251)
ضمناً كليه پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني: www.qom.ac.irمراجعه نمايند

ش تا ي
يكشنبه  30/11/90

بين المللي امام‌خميني(ره) قزوين

6484

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

قزوين- دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) -قزوين

پيام نور

177 الي 280

12-8
16-13

شنبه  29/11/90 لغايت
دوشنبه  1/12/90

كليه مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور
(ثبت نام درتاريخ هاي فوق و فقط بصورت اينترنتي به آدرس سايت دانشگاه به نشاني http://reg.pnu.ac.ir امكان پذير مي باشد)

كاشان

136-170

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

كاشان –دانشگاه كاشان

ولي عصر(عج)-رفسنجان

146

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

رفسنجان – دانشگاه ولي عصر(عج)-رفسنجان

مجتمع آموزش عالي جهرم

148-176

12-8
16-13

يكشنبه  30/11/90

جهرم- بلوار سپاه-مجتمع آموزش عالي جهرم.كليه پذيرفته شدگان جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشاني:  www.jahrom.ac.ir مراجعه نمايند.

مجتمع آموزش عالي گنبد كاووس

149

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

گنبد كاووس - مجتمع آموزش عالي گنبد كاووس

بجنورد

108

12-8
16-13

يكشنبه  30/11/90

بجنورد-كيلومتر 4 جاده اسفراين-دانشگاه بجنورد.كليه پذيرفته شدگان جهت كسب اطلاعات تكميلي به سايت دانشگاه به نشاني:  www.ub.ac.ir مراجعه نمايند

دانشگاه غيرانتفاعي شمال- آمل

281

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

آمل- كيلومتر5جاده‌هراز-سه‌راهي امامزاده‌عبدا...(ع)- پرديس ‌شمال

غيرانتفاعي آذرابادگان-اروميه

282

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه 30/11/90

اروميه-بلوار شهيد باهنر-روبروي مجتمع فرهنگي شمس-شماره 201 تلفن: 3828351-3827174(كد 0441)مدارك مورد نياز براي ثبت نام در سايت دانشگاه به نشاني: www.uca.ac.ir  قابل رويت مي باشد

غيرانتفاعي ايوانكي-ايوانكي

283-9292

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه 30/11/90

ايوانكي-بلوار طالقاني-خيابان دانشگاه موسسه آموزش عالي ايوانكي تلفن:
3-4621362(كد 0232)
www.eyc.ac.ir  

تربيت دبير شهيد رجايي-تهران

116-160

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

تهران-دانشگاه شهيدرجايي

زابل

124-163

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

 

 

زابل-دانشگاه زابل
www.zabol.ac.ir

 

لرستان-خرم آباد

141

12-8
16-13

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

 

 

خرم آباد-دانشگاه لرستان-خرم آباد
www.lu.ac.ir

 

2- پذيرفته شدگان ‌رشته ‌‌‌‌تحصيلي ‌‌‌دكتري ‌‌‌پيوسته ‌‌‌بيوتكنولوژي (كد 6494) ‌دانشگاه ‌‌تهران 
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌ دكتراي ‌پيوسته ‌بيوتكنولوژي (كد 6494) دانشگاه تهران اعلام‌گرديده ، لازم‌است ‌براي ثبت ‌نام ‌با دردست‌داشتن‌مدارك لازم در روز ‌شنبه مورخ 29/11/90 از ساعت‌ 9 صبح به‌محل گروه بيوتكنولوژي پرديس علوم‌دانشگاه‌تهران ‌مراجعه ‌نمايند. 
3- پذيرفته شدگان ‌رشته ‌‌‌‌تحصيلي ‌‌‌دكتري ‌‌‌پيوسته فيزيك (كد 1895) مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌ ‌‌‌‌‌‌دكتري پيوسته فيزيك (كد 1895) مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان اعلام‌گرديده ، لازم‌است براي اطلاع از شرايط و ضوابط و مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني:  www.jasbs.ac.ir مراجعه نمايند. 

4- رشته‌هاي‌‌‌‌تحصيلي كاردان فني برق-الكترونيك (كد 1896) ، تلويزيون ‌‌و‌‌هنرهاي‌ديجيتالي(كد 5314) و كارگرداني‌ تلويزيون (كد 5315) دانشكده صدا‌‌و ‌‌سيماي ‌جمهوري‌‌اسلامي ‌‌ايران 
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته هاي تحصيلي كاردان فني برق- الكترونيك (كد 1896) ، تلويزيون ‌‌و‌‌ هنرهاي ‌ديجيتالي(كد 5314) و كارگرداني‌ تلويزيون (كد 5315) دانشكده صدا‌‌و ‌‌سيماي ‌جمهوري ‌‌اسلامي ‌‌ايران اعلام‌گرديده ، لازم‌است ‌براي ثبت نام ‌با دردست‌داشتن‌مدارك مورد نياز شامل اصل و روگرفت تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي- اصل و روگرفت گواهي پيش دانشگاهي و سه سال ماقبل آن - مداركي كه مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه باشد-فيش ارزش تحصيلي تهيه شده از طريق اداره پست،6 قطعه‌عكس ‌ 4×3جديد پشت نويسي شده-معرفي نامه رسمي از سازمان هاي متبوع جهت استفاده كنندگان از سهميه به آدرس : ‌تهران- خيابان وليعصر(عج)-ابتداي اتوبان نيايش-دانشكده صداوسيما-امورآموزش -واحد پذيرش و ثبت نام مراجعه نمايند و زمان ثبت نام ازطريق موسسه وسايت دانشكده متعاقباً به داوطلبان اعلام خواهد شدتلفن تماس :  22014688 (كد 021)
5-رشته تحصيلي مهندسي كشتي -موتور‌ (كد 1893) دانشگاه صنعت نفت  
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته تحصيلي مهندسي كشتي -موتور‌ (كد 1893) دانشگاه صنعت نفت اعلام‌گرديده ، لازم‌است‌ با در دست داشتن مدارك لازم و اصل كارت سلامت دريايي و يك سري روگرفت آن ، در روز يكشنبه مورخ 30/11/90 جهت ثبت نام به آدرس مازندران-محمودآباد-خيابان آزادي-انتهاي بلوار شهيد ناطق نوري-دانشگاه صنعت نفت- دانشكده علوم دريايي مراجعه نمايند.ضمناً شماره تلفن دانشگاه 8-7740125 (كد 0122) مي باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه  به نشاني: www.put.ac.ir مراجعه نمايند .
6- پذيرفته شدگان‌رشته‌‌تحصيلي كتابت و نگارگري (كدهاي 5287 و 5369) دانشگاه هنر اصفهان 
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌‌ تحصيلي كتابت ‌و نگارگري (كدهاي 5287 و 5369) دوره هاي روزانه و شبانه دانشگاه هنراصفهان اعلام‌‌گرديده،لازم‌است‌براي ثبت نام ‌بادردست‌داشتن‌مدارك مورد نيازدريكي ازروزهاي شنبه مورخ 29/11/90 و يا يكشنبه مورخ 30/11/90 ازساعت8تا14 به‌آدرس: اصفهان-خ‌حكيم‌نظامي-چهارراه ‌خاقاني- امور آموزشي دانشگاه هنراصفهان مراجعه ‌نمايند. 
7- پذيرفته شدگان ‌رشته‌‌تحصيلي كتابت و نگارگري (كد5417 )مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور 
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌‌ تحصيلي كتابت و نگارگري (كد5417 با مجموعه كد محلهاي 430 الي 474) مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور اعلام‌‌گرديده ، لازم‌است‌براي ثبت نام در يكي ازروزهاي شنبه مورخ 29/11/90 الي دوشنبه مورخ 1/12/90 با مراجعه به سايت دانشگاه به نشانيhttp://reg.pnu.ac.ir اقدام به ثبت نام نمايند.    
8- پذيرفته شدگان‌رشته ‌تحصيلي كارداني مراقبت پرواز (كد 1894) مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌ تحصيلي كارداني مراقبت پرواز (كد 1894) مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور اعلام‌گرديده ، لازم‌است‌براي ثبت نام‌با دردست‌داشتن‌مدارك مورد نياز شامل اصل و روگرفت تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي- اصل و روگرفت گواهي ديپلم و پيش دانشگاهي و ريز نمرات آنان-كپي كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم(درصورت دارا بودن)-رسيد پستي تائيديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي- 6 قطعه‌عكس ‌ 4×3 جديد روزهاي شنبه مورخ 29/11/90 و يكشنبه مورخ 30/11/90 از ساعت 9 لغايت 12 ظهر به‌آدرس‌تهران- فرودگاه بين المللي مهرآباد- بلوار معراج- مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور- واحد ثبت نام مراجعه نمايند. تلفن تماس : 66025120 (كد 021) آدرس سايت مركز www.catc.ac.ir 
9- پذيرفته شدگان‌رشته‌‌تحصيلي مددكاري اجتماعي (كد  2147) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌‌تحصيلي مددكاري اجتماعي (كد2147) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران اعلام‌‌گرديده ، لازم‌است ‌براي ثبت نام‌با دردست‌داشتن ‌مدارك مورد نياز دريكي از روزهاي شنبه مورخ 29/11/90 لغايت يكشنبه  30/11/90 از ساعت 9 صبح الي 14 به‌آدرس تهران-اوين-بلوار دانشجو-خيابان كودكيار-انتهاي بن بست دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-ساختمان ابن سينا-طبقه سوم مراجعه‌نمايند. 
10- پذيرفته ‌شدگان رشته‌تحصيلي كارداني فوريت‌هاي پزشكي (كدهاي 2148 و 2150 الي 2190) دانشگاه ها و دانشكده‌هاي ‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني‌ 
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته تحصيلي كارداني فوريت‌هاي پزشكي دانشگاه ها و دانشكده‌هاي ‌علوم‌پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني‌اعلام گرديده ، لازم است براي ثبت نام علاوه بر سايرمدارك مندرج دربند(الف)اين اطلاعيه با در دست داشتن اصل شناسنامه و دو سري روگرفت از تمام‌صفحات‌آن - 12 قطعه‌عكس 4×3 جديد- اصل مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه به انضمام روگرفت آن-پرينت كارنامه آزمون سراسري سال 1390- اصل حكم كارگزيني سالانه با موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت- اصل و روگرفت دفترچه بيمه (در صورت دارا بودن)- معرفي نامه رسمي از سازمان يا ارگان مربوطه در صورتي ‌كه از سهميه خاص بهره‌مند شده‌اند و ساير مدارك لازم در ساعت 8 صبح به آدرسهاي تعيين شده به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند.
جدول ‌شماره 2- برنامه زمانبندي مراجعه پذيرفته شدگان رشته فوريتهاي پزشكي دانشگاهها و دانشكده‌هاي ‌علوم ‌پزشكي

نام دانشگاه/دانشكده

كد
رشته

تاريخ مراجعه

آدرس مراجعه

آدرس سايت وتلفن تماس

علوم پزشكي اراك

 

2148

شنبه 29/11/90ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد) 
يكشنبه 30/11/90 حضوري است

اراك- ميدان بسيج – سايت پرديس دانشگاه - معاونت آموزش و تحقيقات 

 

 

4173638
(كد 0861) 
www.arakmu.ac.ir

 

علوم پزشكي اروميه

2151

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

اروميه- انتهاي خيابان جهاد-‌جنب ‌اورژانس - ستاد مركزي دانشگاه

 

 

2237399-2244686
(كد 0441)            
www.edu.umsu.ac.ir

 

علوم پزشكي بندرعباس 
(عدم واگذاري خوابگاه)

2153

شنبه 29/11/90        يكشنبه30/11/90 

بندرعباس-بلوار جمهوري‌اسلامي-ضلع ‌شرقي‌بيمارستان شهيد محمدي- معاونت آموزشي

 

 

1-3337190
(كد 0761)www.eduv.hums.ac.ir/edus

 

علوم پزشكي بوشهر

2154

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

بوشهر- بهمني-خ ري شهري – جنب بيمارستان سلمان فارسي- سايت پرديس

4552247
(كد 0771)

علوم پزشكي بيرجند

2155

شنبه 29/11/90        
لغايت
يكشنبه 30/11/90 

بيرجند- خيابان ايت الله‌غفاري-سازمان ‌مركزي‌دانشگاه علوم پزشكي

 

 

www.bums.ac.ir

 

علوم پزشكي تبريز 
(دانشكده پرستاري مراغه)

2156

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

تبريز- خيابان دانشگاه – مديريت امورآموزشي وتحصيلات تكميلي

3367206
(كد 0411)

علوم‌پزشكي ‌ 
جندي ‌شاپور ‌‌اهواز 
(دانشكده پرستاري شوشتر)

2157

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

شوشتر- چهار راه شهيد رجائي – ضلع غربي  پائين تر ازبيمارستان الهادي - دانشكده علوم پزشكي شوشتر

6222323- ( كد 0612)

علوم پزشكي زابل

2160

يكشنبه  30/11/90       

زابل- چهاراه بهداشت –خيابان شهيد رجايي-ساختمان معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه-طبقه سوم-آموزش كل

 

 

2230765 
(كد 0542) 
www.zbmu.ac.ir

 

علوم پزشكي زنجان

2161

يكشنبه 30/11/90       

زنجان- بلوار آزادي- دانشگاه علوم پزشكي زنجان- معاونت آموزشي

 

 

4224767
(كد 0241) 
www.zums.ac.ir

 

علوم پزشكي سمنان

2163
2164

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90 

سمنان-بلوار بسيج-جنب استانداري –ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي-معاونت ‌آموزشي ‌ - واحد پذيرش و ثبت نام

 

 

8-4448996-4440225
(كد 0231) 
www.sem-ums.ac.ir

 

علوم پزشكي مازندران- ساري

2178

شنبه 29/11/90
يكشنبه  30/11/90

ساري- ميدان امام(ره)-سه‌راه‌جويبار-ابتداي بزرگراه وليعصر(عج)- ستاد مركزي دانشگاه- طبقه سوم

 

 

2262586
(كد 0151) 
www.mazums.ac.ir

 

علوم پزشكي مشهد

2179
الي
2181

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

مشهد- ميدان سعدي-نبش سناباد 7- اداره كل امور آموزشي

24-8421023
83-8450482
8416023
(كد 0511)

علوم پزشكي همدان

2182
2183

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

همدان- خيابان شريعتي-چهارراه شريعتي-روبروي تالار مرمر- ساختمان شماره4 - معاونت آموزشي

2528058
(كد 0811)

ادامه جدول ‌شماره 2- برنامه زمانبندي مراجعه پذيرفته شدگان رشته فوريتهاي پزشكي دانشگاهها و دانشكده‌هاي ‌علوم ‌پزشكي

علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

2185

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90 (ساعت 8 لغايت 14)

يزد- ميدان باهنر- ابتداي بلوار شهيد صدوقي- ساختمان مركزي دانشگاه-طبقه سوم

 

 

5-7240171
(كد 0351)  
www.ssu.ac.ir

 

علوم پزشكي بجنورد

2158

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90 

بجنورد- بين ميدان شهدا و كارگر-كوچه شهيدكريمي راد(برنجي)ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه-اداره كل آموزش(ساعت مراجعه13-8)

 

 

2247282
(كد 0584)
www.edk.Nkums.ac.ir

 

علوم پزشكي سبزوار

2162

شنبه  29/11/90(الف –ر)
يكشنبه30/11/90(ز-ي)

 

 

سبزوار- جاده تهران- ساختمان شماره 2 ‌

 

 

 

4445991-4446030
4446070
(كد 0571) 
www.medsab.ac.ir

 

علوم پزشكي شاهرود

2165

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

شاهرود- ميدان هفت تير- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي

 

 

3331850
(كد 0273) 
www.shmu.ac.ir

 

علوم پزشكي فسا

2168

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

فسا- ميدان ابن سينا- دانشگاه علوم پزشكي فسا

 

 

6-2220994
(كد 0731) 
www.fums.ac.ir

 

علوم پزشكي كردستان- سنندج

2172

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

سنندج- بلوار ‌پاسداران-پايين تر از بيمارستان قدس-‌پرديس دانشگاه-
اداره كل آموزش

6131211
(كد 0901)

علوم پزشكي كرج

2188

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

كرج-بلوار باغستان بالاتر از پارك تختي-خيابان اشتراكي-گلستان يكم- اداره كل آموزش

 

 

9-4336007
(كد 0261) 
www.abzums.ac.ir

 

علوم پزشكي رفسنجان

2159

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

رفسنجان-بلوار امام علي(ع)-ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي- اداره كل آموزش

 

 

42-8220038
(كد 0391) 
www.rums.ac.ir

 

علوم پزشكي كرمانشاه

2173

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

كرمانشاه- بلوار شهيد بهشتي ساختمان شماره 2 دانشگاه طبقه سوم -معاونت آموزشي

 

 

8350177 - 8359795
(كد 0831) 
www.vc.education.kums.ac.ir

 

علوم پزشكي گيلان

2175

دوشنبه  1/12/90

رشت-خ نامجو-خ شهيد سيادتي روبروي درب دوم بيمارستان الزهرا(س)- معاونت آموزشي طبقه دوم-اداره پذيرش وثبت نام

 

 

3229045-3229478
3228845
(كد 0131) 
www.gums.as.ir

 

علوم پزشكي لرستان

2176
2177

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

خرم آباد-كمالوند كيلومتر4جاده خرم آباد بروجرد اداره‌كل‌آموزش

 

 

6200149(كد 0661)  
آدرس سايت :
www.lums.ac.ir

 

علوم پزشكي گناباد

2174

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

گناباد- حاشيه‌جاده آسيايي سنتو- معاونت آموزشي پژوهشي و دانشجويي فرهنگي دانشگاه

 

 

7223028-7225027
(كد 0533) 
www.G mu.ac.ir

 

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

2186

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

زاهدان- بلوار خليج فارس ميدان دكتر حسابي–بلوار جنت- مجتمع اداري پرديس–اداره پذيرش وثبت نام

 

 

7- 3414552
(كد 0541)
www.amouzesh  zdmu.ac.ir

 

علوم‌پزشكي‌كهگيلويه و بويراحمد (ياسوج)

2184

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

ياسوج-پرديس آموزشي‌‌دانشگاه-جنب بيمارستان‌امام سجاد(ع)-معاونت آموزشي

 

 

2233700 - 2230444
(كد 0741) 
www.yums.ac.ir

 

علوم پزشكي شيراز
(واحد ممسني وگراش)

2167
2190

(ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)
شنبه  29/11/90
يكشنبه30/11/90
مراجعه حضوري است

شيراز- ميدان امام حسين (ع )خيابان زند- دانشكده پزشكي- اداره كل آموزش

 

 

2307953-2307900
2305906-2305904
2305907
(كد 0711) 
آدرس سايت :
www.Amoozesh.sums.ac.ir

 

علوم پزشكي اردبيل

2150

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

اردبيل –دانشگاه علوم پزشكي اردبيل مديريت آموزشي (واحد پذيرش و ثبت نام)

 

 

5513777
(كد 0451) 
www.arums.ac.ir

 

علوم پزشكي ايلام

2152

 

يكشنبه 30/11/90

ايلام-خيابان پژوهش- بانگنجاب –مجتمع آموزشي دانشگاه-مديريت امور آموزشي تحصيلات تكميلي

 

 

2227125-2227139
(كد 0841) 
www.medilam.ac.ir

 

ادامه جدول ‌شماره 2- برنامه زمانبندي مراجعه پذيرفته شدگان رشته فوريتهاي پزشكي دانشگاهها و دانشكده‌هاي ‌علوم ‌پزشكي

علوم پزشكي شهركرد

2166

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

شهركرد-بلوار آيت الله كاشاني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ساختمان معاونت آموزشي اداره پذيرش ثبت نام

3350341
(كد 0381)

علوم پزشكي قزوين

2169

شنبه 29/11/90        يكشنبه 30/11/90

قزوين- بلوار شهيد باهنر-مجتمع پرديس دانشگاه-اداره كل آموزش

 

 

2239254
(كد 0281) 
www.qums.ac.ir

 

علوم پزشكي قم

2170

شنبه 29/11/90        يكشنبه 30/11/90

قم-خيابان ساحلي-دانشگاه علوم پزشكي قم-طبقه دوم -اداره خدمات آموزشي

 

 

7718687
(كد 0251) 
www.muq.ac.ir

 

علوم پزشكي دزفول

2187

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

دزفول-دانشكده علوم پزشكي دزفول

6269040
(كد 0641)

علوم پزشكي كاشان

2171

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

كاشان-دانشگاه علوم پزشكي كاشان

www.kaums.ac.ir

علوم پزشكي سيرجان

2189

شنبه  29/11/90
يكشنبه  30/11/90

سيرجان-دانشكده 
علوم پزشكي سيرجان

 

نكته مهم براي پذيرفتگان رشته فوريت پزشكي (كد 2157): براساس مجوزنامه شماره 566/522 مورخ 18/10/90 دبير محترم شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي براي افزايش ظرفيت رشته فوريت پزشكي (كد 2157) از 25نفر به 45 نفر(درگروه آزمايشي علوم تجربي2) كه كليه پذيرفته شدگان بومي شهر بستان وحومه براساس اين مجوز  براي دانشكده فوريت پزشكي بستان پذيرش شده و بايد پس ازثبت نام درشوشتر به مركزآموزش شهر بستان براي ادامه تحصيل مراجعه نمايند.
11- پذيرفته شدگان ‌رشته‌‌هاي‌تحصيلي كارشناسي علوم‌انتظامي و كارداني‌علوم‌پايه انتظامي‌ (كدهاي 6526 ، 6527 ، 9303 و 9304) دانشگاه علوم پايه‌‌انتظامي‌نيروي‌انتظامي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ و ‌رشته‌ تحصيلي ناوبري و فرماندهي كشتي (كد 1899) بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه‌علوم ‌دريايي امام‌خميني(ره) - نوشهر
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده رشته‌ هاي تحصيلي كارشناسي علوم‌انتظامي و كارداني‌علوم‌پايه انتظامي‌ (كدهاي 6526 ، 6527 ، 9303 و 9304) دانشگاه علوم پايه‌‌انتظامي‌نيروي‌انتظامي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌و رشته تحصيلي ناوبري و فرماندهي كشتي (كد 1899) اعلام‌گرديده‌ ، لازم است با دردست داشتن 1- اصل شناسنامه و كارت ملي به همراه يك سري رو گرفت از آنها2-اصل مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي به همراه يك سري رو گرفت از آنها3-اصل مدرك نظام وظيفه عمومي(به استثناء متولدين 1372 و داوطلبان شاغل)4-سه قطعه عكس 4*3  به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند،ضمناً داوطلباني كه از سهميه استفاده نموده اند لازم است مدارك مربوطه را ارائه نمايند.

جدول ‌شماره 3- برنامه زمان بندي مراجعه پذيرفته شدگان دانشگاه علوم‌انتظامي‌نيروي‌انتظامي و بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه ‌علوم‌دريايي امام‌خميني(ره) – نوشهر


رديف

نام خانوادگي(الفبا)

روزمراجعه

تاريخ مراجعه

آدرس مراجعه

1

( الف   تا  س)

‌شنبه

29/11/90

تهران- بزرگراه شهيد همت (غرب)- دهكده المپيك- دانشگاه علوم انتظامي- معاونت آموزشي دانشگاه

2

      ( ش    تا   ي)

يكشنبه

30/11/90

12- پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي پزشكي و پرستاري (كدهاي 1522 و 1524) دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 
   داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي پزشكي و پرستاري (كدهاي 1522 و 1524) دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام‌گرديده‌ ، لازم‌است‌براي‌ثبت نام با در دست ‌‌داشتن‌مدارك زير از ساعت 8 صبح لغايت 13 ظهر در روز يكشنبه مورخ 30/11/90 به‌آدرس تهران-خيابان فاطمي غربي- خيابان شهيد اعتماد زاده-جنب بيمارستان 501 آجا-دانشگاه علوم پزشكي ارتش-معاونت آموزش و پژوهش(طبقه سوم)دايره پذيرش و ثبت نام ، مراجعه نمايند.تلفن تماس: 85952354 (كد 021) 
ا-اصل كارت واكسيناسيون2-اصل برگ عدم سوء پيشينه كيفري به همراه دو سري رو گرفت از آن3-اصل تعهد نامه خدمتي ممهور به مهردفاتر اسناد رسمي كشور(غير نظامي) وممهور به مهر يگان خدمتي يا كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح(ضامن نظامي) و دو سري روگرفت از آن4- اصل گواهي سه ساله متوسطه به همراه دو سري روگرفت از آن 5-اصل ديپلم و مدرك پيش دانشگاهي و ريز نمرات آن به همراه دو سري روگرفت از آن 6-اصل شناسنامه و كارت ملي به همراه شش سري روگرفت ازتمام صفحات آن7-دوازده قطعه عكس 4*3 8-گواهي حسن اخلاق از دبيرستان محل تحصيل9-ارائه مدرك قبولي سازمان سنجش(پرينت قبولي سايت)10-تاييديه سهميه از ارگان مرتبط11-موافقت مكتوب معاونت نيروي انساني نيروي مربوطه جهت ثبت نام از پذيرفته شدگاني كه شاغل مي باشند 12-برگ تسويه حساب و نامه انصراف از تحصيل براي داوطلبان دانشجو (داراي قبولي قبلي) 13-گواهي وضعيت نظام وظيفه.
13- پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌تحصيلي نوازندگي ساز ايراني‌ (كدهاي 5258 و 5373) و نوازندگي ساز جهاني‌ (كدهاي 5260 و 5375) آهنگسازي (كد 5298)دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم «شبانه» دانشگاههاي‌تهران‌ ، هنرتهران و گيلان-رشت
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌هاي‌تحصيلي نوازندگي ساز ايراني‌ (كدهاي  5258 با مجموعه كد محلهاي 425 الي 427) ، نوازندگي ساز جهاني (كد 5260 با مجموعه كد محلهاي 428 و 429) و آهنگسازي(كد 5298) دوره‌روزانه دانشگاههاي ‌تهران‌ ، هنرتهران و گيلان-رشت و نوازندگي ساز ايراني و جهاني (كدهاي 5373 و 5375) دوره‌شبانه دانشگاه هنر‌تهران اعلام‌گرديده‌ ، لازم ‌است ‌براي ‌ثبت نام با در دست‌داشتن‌مدارك مورد نياز از ساعت 8 ‌صبح ‌لغايت‌ 15 به دانشگاه ذيربط و براساس ‌برنامه ‌زماني به ‌شرح‌جدول‌ذيل‌مراجعه نمايند. 
جدول‌شماره 4- برنامه زمانبندي مراجعه رشته‌هاي تحصيلي ‌نوازندگي‌ساز ايراني‌و جهاني ‌دانشگاههاي‌تهران‌ ، هنر و گيلان- رشت

نام
دانشگاه

كد رشته

روز و تاريخ مراجعه

آدرس مراجعه

تهران

425-428

(ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)
شنبه  29/11/90
يكشنبه30/11/90
مراجعه حضوري است

تهران – دانشگاه تهران . پذيرفته شدگان لازم است قبل از حضور براي ثبت نام دريكي از اين روزهاي به سايت دانشگاه :http://ereg.ut.ac.ir مراجعه وپس ازثبت نام اوليه براي ثبت نام اقدام نمايند.

هنر تهران
(محل تحصيل كرج)

427-5373 429-5375
5296-5298

شنبه 29/11/90 ازحروف الف  تا  س
يكشنبه  30/11/90ازحروف ش  تا  ي

تهران- ميدان امام خميني-خيابان فردوسي-خيابان سرهنگ سخايي –پلاك 58 
ساعت ثبت نام 8:30 لغايت 15
همچنين مي بايست كليه پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني:  www.art.ac.ir   مراجعه نمايند

گيلان- رشت

426

(ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)
شنبه  29/11/90
يكشنبه30/11/90
مراجعه حضوري است

رشت – كيلومتر 5 جاده رشت تهران مجتمع آموزشي-ساختمان شماره 2 
همچنين مي بايست كليه پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني:  www.guilan.ac.ir   مراجعه نمايند

14- پذيرفته شدگان رشته تحصيلي موسيقي نظامي (كد 5296) دوره ‌روزانه دانشگاه هنر تهران بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران 
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌موسيقي نظامي(كد 5296)دانشگاه هنرتهران اعلام‌گرديده‌ ، لازم‌است‌براي‌ثبت نام با در دست‌‌داشتن‌مدارك زير در روزهاي شنبه مورخ 29/11/90 و يكشنبه مورخ 30/11/90 به‌آدرس تهران-‌‌ميدان حر–خيابان امام خميني(ره)-به طرف چهارراه كمالي-مديريت گزينش واستخدام نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران-طبقه اول-شعبه بورسيه مراجعه‌نمايند. 
ا-اصل كارت واكسيناسيون2-اصل برگ عدم سوء پيشينه كيفري به همراه دو سري رو گرفت از آن3-اصل تعهد نامه خدمتي ممهور به مهردفاتر اسناد رسمي كشور(ضامن غير نظامي) وممهور به مهر يگان خدمتي يا كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح(ضامن نظامي) و دو سري روگرفت از آن4-اصل فرم بستگان به همراه دو سري روگرفت از آن5-اصل ديپلم و مدرك پيش دانشگاهي به همراه دو سري روگرفت از آن6-اصل شناسنامه و كارت ملي به همراه سه سري روگرفت ازتمام صفحات آن7-شش قطعه عكس 4*3 8-گواهي حسن اخلاق از دبيرستان محل تحصيل9-ارائه مدرك قبولي سازمان سنجش(پرينت قبولي سايت)10-مجوز ادامه تحصيل از دايره اعزام به مدارس نيروي زميني براي پرسنل پايور11-فرم داده آمايي براي پرسنل پايور ممهور به مهر يگان 12-برگ تسويه حساب و نامه انصراف از تحصيل براي داوطلبان دانشجو13-شماره حساب عابر بانك سپه و روگرفت كارت عابر بانك.
15- پذيرفته ‌شدگان‌رشته ‌‌تحصيلي مجسمه‌‌سازي‌ (كدهاي 5259 و 5374) دوره‌هاي ‌روزانه‌و ‌نوبت‌دوم «شبانه» دانشگاههاي ‌تهران و هنرتهران 
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌تحصيلي مجسمه ‌‌سازي (‌كد 5259  با مجموعه كد محلهاي 423 و 424) دوره‌‌روزانه‌دانشگاههاي ‌تهران و هنر تهران(كد 5374) دوره شبانه دانشگاه هنر ‌تهران اعلام‌گرديده‌ ، لازم‌است‌ براي‌ثبت نام ‌با دردست ‌داشتن مدارك مورد نياز بشرح جدول ذيل به ‌‌آدرسهاي تعيين شده مراجعه ‌نمايند.
جدول‌شماره 5- برنامه زمانبندي مراجعه رشته ‌تحصيلي ‌مجسمه سازي ‌دانشگاههاي تهران و هنر تهران

نام
دانشگاه

كد رشته

روز و تاريخ
مراجعه

آدرس مراجعه

تهران

423

(ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)
شنبه  29/11/90
يكشنبه30/11/90
مراجعه حضوري است

تهران – دانشگاه تهران . پذيرفته شدگان لازم است قبل از حضور براي ثبت نام دريكي از اين روزهاي به سايت دانشگاه : http://ereg.ut.ac.irمراجعه وپس ازثبت نام اوليه براي ثبت نام اقدام نمايند.

هنر تهران
(محل تحصيل كرج)

424-5374

شنبه 29/11/90  ازحروف الف  تا  س
يكشنبه  30/11/90  ازحروف ش  تا  ي

تهران- ميدان امام خميني-خيابان فردوسي-خيابان سرهنگ سخايي –پلاك 58 
ساعت ثبت نام 8:30 لغايت 15
همچنين مي بايست كليه پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني:  www.art.ac.ir   مراجعه نمايند

16- پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌تحصيلي نقاشي‌ ، ارتباط تصويري ‌و كارداني هنرهاي تجسمي (دوره‌هاي‌روزانه ‌و نوبت دوم «شبانه‌ ») دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش‌عالي ، مراكز آموزشي دانشگاه ‌پيام ‌‌نور و مؤسسات ‌آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي 
   داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي ‌هر يك ‌از رشته‌هاي تحصيلي ‌نقاشي‌ (كد 5251 با مجموعه كد محلهاي 370 الي 380) ، ارتباط ‌تصويري‌ (كد 5249 با مجموعه كد محلهاي 289 الي 301) و كارداني هنرهاي تجسمي (كد 5248 با مجموعه كد محلهاي 356 الي  358) دوره‌‌‌ روزانه‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالي ، نقاشي‌ (كد 5354 با مجموعه كد محلهاي 381 الي 388) ، ارتباط ‌تصويري ‌ (كد 5352 با مجموعه كد محلهاي 302 الي 308) و كارداني هنرهاي تجسمي (كد 5365 با مجموعه كد محلهاي 359 و 360) دوره شبانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالي  ، نقاشي (كد 5400 با مجموعه كد محلهاي 389 الي 395) ، ارتباط تصويري (كد 5399 با مجموعه كد محلهاي 309 الي 314) مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور ،  نقاشي (كد 5591 با مجموعه كد محلهاي 396 الي 406) ، ارتباط تصويري (كد 5590 با مجموعه كد محلهاي 315 الي 324) و كارداني هنرهاي تجسمي(كد 5596 با مجموعه كد محلهاي 361 الي 369) مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي اعلام‌گرديده ‌ ، لازم است براي ثبت ‌نام با در دست داشتن مدارك مورد نياز منحصراً در روزهاي تعيين شده براساس برنامه زماني ذيل به مؤسسه ذيربط مراجعه نمايند. 
جدول‌شماره 6- جدو ل برنامه زمان ومكان ثبت ‌نام پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي نقاشي ، ارتباط تصويري و كارداني هنرهاي تجسمي

نام
دانشگاه/مؤسسه

نام رشته

كد رشته

روز و تاريخ
مراجعه

آدرس مراجعه

الزهراء(س)-تهران

نقاشي

370-381

شنبه 29/11/90 ازحروف الف  تا  ش
يكشنبه 30/11/90 ازحروف ص  تا  ي

تهران- ميدان ونك- خيابان ونك- دانشگاه‌الزهراء(س)
http://edu.alzahra.ac.ir

ارتباط تصويري

289-302

تهران

نقاشي

371

(ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)
شنبه  29/11/90
يكشنبه30/11/90
مراجعه حضوري است

تهران – دانشگاه تهران . پذيرفته شدگان لازم است قبل از حضور براي ثبت نام دريكي از اين روزهاي  به سايت دانشگاه : http://ereg.ut.ac.ir مراجعه وپس ازثبت نام اوليه براي ثبت نام اقدام نمايند.

ارتباط تصويري

292

هنر تهران

نقاشي

379-387

شنبه 29/11/90  ازحروف الف  تا  س
يكشنبه  30/11/90  ازحروف ش  تا  ي

تهران- ميدان امام خميني-خيابان فردوسي-خيابان سرهنگ سخايي –پلاك 58 ساعت ثبت نام 8:30 لغايت 15
همچنين مي بايست كليه پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني:  www.art.ac.ir   مراجعه نمايند

ارتباط تصويري

299-308

هنر اصفهان

نقاشي

378-386

شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

اصفهان-خ‌حكيم‌نظامي-چهارراه ‌خاقاني-دانشگاه‌‌هنراصفهان

ارتباط تصويري

298-307

سمنان

نقاشي

374-382

شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

سمنان - دانشگاه سمنان

ارتباط‌تصويري

293- 304

گيلان- رشت

نقاشي

376

(ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)
شنبه  29/11/90
يكشنبه30/11/90
مراجعه حضوري است

رشت – كيلومتر 5 جاده رشت تهران مجتمع آموزشي-ساختمان شماره 2

ارتباط‌تصويري

296

شهيد چمران اهواز
(محل تحصيل شوشتر)

نقاشي

375-384

شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

اهواز– دانشگاه شهيد چمران اهواز-ساختمان مركزي- اداره خدمات آموزشي تلفن 3333574-0611

ارتباط تصويري

294-305

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (گرافيك)

357- 359

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (نقاشي)

358 - 360

بوعلي سينا همدان

 ارتباط تصويري

291-303

يكشنبه  30/11/90
دوشنبه  1/12/90

همدان-خيابان مهديه-خيابان شهيد فهميده-روبروي پارك ملت-سازمان مركزي دانشگاه

شهيد باهنر كرمان

نقاشي

374-383

شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

كرمان-انتهاي بلوار22بهمن-دانشگاه‌شهيدباهنر-اداره‌كل‌‌آموزش
تلفن:50-3220041 (كد 0341)

دانشگاه نيشابور

نقاشي

377-385

دوشنبه 1/12/90
لغايت
چهارشنبه 3/12/90

 نيشابور-ابتداي شهرك بهداري-دانشگاه نيشابور
تلفن: 6610140(كد 0551)
www.neyshabur.ac.ir

ارتباط تصويري

297-306

علم و فرهنگ تهران
(غيرانتفاعي و غيردولتي)
* داوطلبان اعلام شده بايد براي انجام مراحل مصاحبه مراجعه نمايند.

نقاشي

396

شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

تهران- بلوار اشرفي‌‌اصفهاني- خيابان ‌پارك-كوچه ‌بهار تلفن:
5-44238171 ( كد 021)

ارتباط تصويري

315

غيرانتفاعي سوره – تهران
* داوطلبان اعلام شده بايد براي انجام مراحل مصاحبه مراجعه نمايند

ارتباط‌تصويري‌

320

شنبه  29/11/90

تهران- خ آزادي- بين خوش وآذربايجان- نبش كوچه كامياران-پلاك2- نگارخانه آيه، ضمناًحضورداوطلب و همراه داشتن شناسنامه  وكارت ملي وتصويري ازآنان با يك قطعه عكس الزامي است.ساعت مراجعه:12-8

نقاشي

401

يكشنبه  30/11/90

غيرانتفاعي
مارليك - نوشهر

نقاشي

404

 شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

نوشهر- بلوار امام‌رضا(ع)-
نرسيده به ‌سرچشمه-
جنب‌بن‌بست فرسايي

ارتباط تصويري

322

غيرانتفاعي
مازيار نور

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (گرافيك)

367

 شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

نور- خ امام‌خميني(ره)- نرسيده به‌پليس‌راه-جنب‌ساختمان اقبال

نقاشي

405

غيرانتفاعي
جهاد دانشگاهي-يزد

ارتباط تصويري

318

 شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

اردكان-ميدان چادرملو-موسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي استان يزد-شعبه اردكان

نقاشي

399

غيرانتفاعي
نبي اكرم-تبريز

ارتباط تصويري

323

شنبه  29/11/90
لغايت
يكشنبه  30/11/90

تبريز خيابان راه آهن-بعداز تقاطع دامپزشكي-پلاك 1283 تلفن4421999-0411
ضمناً كليه پذيرفته شدگان نهايي قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه مراجعه نمايند

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (گرافيك)

368

غيرانتفاعي
نيما - محمودآباد

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (گرافيك)

369

 شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

محمودآباد- انتهاي بلوار امام خميني(ره)-موسسه غيرانتفاعي نيما
تلفن7790783-(كد0122)
www.nima.ac.ir

غيرانتفاعي
فردوس مشهد

نقاشي

402

 شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

مشهد- بلوار كلاهدوز- كلاهدوز 30  7256780 و 15-7291114-0511 www.f-mashhad.ac.ir

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (گرافيك)

365

ارتباط تصويري

321

غيرانتفاعي
كمال الملك نوشهر

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (گرافيك)

366

 شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

نوشهر- خيابان رازي- پلاك60
تلفن هاي تماس: 3235319 و 3232197- (0191)

نقاشي

403

اروميه

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (نقاشي)

356

 شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

اروميه – دانشگاه اروميه وپذيرفته شدگان لازم است قبل از حضور براي ثبت نام به سايت http://www.urmia.ac.ir مراجعه وپس ازثبت نام اوليه به همراه كدرهگيري براي ثبت نام اقدام نمايند.

زنجان

نقاشي

372

 شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

زنجان دانشگاه زنجان

غير انتفاعي هنر شيراز

ارتباط تصويري

324

 شنبه 29/11/90     
يكشنبه30/11/90

شيراز- خيابان خيام- مؤسسه آموزش عالي هنر شيراز شماره تلفنهاي تماس 3-2341160 (كد 0711)

نقاشي

406

غير انتفاعي آپادانا شيراز

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (نقاشي)

361

شنبه 29/11/90
لغايت
يكشنبه30/11/90

شيراز –ميدان معلم-همت جنوبي-آخرخيابان شهيدشيخي-فرعي سوم سمت راست-مؤسسه آموزش عالي آپادانا 8422788-8321444      (كد 0711)

نقاشي

397

ارتباط تصويري

316

ادامه جدول‌شماره 6- جدو ل برنامه زمان ومكان ثبت ‌نام پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي نقاشي ، ارتباط تصويري و كارداني هنرهاي تجسمي

غير انتفاعي ارم  شيراز

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (نقاشي)

363

 شنبه 29/11/90      
يكشنبه30/11/90

شيراز - مؤسسه آموزش عالي ارم

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (گرافيك)

362

ارتباط تصويري

317

نقاشي

398

شيراز

ارتباط تصويري

295

شنبه 29/11/90 
يكشنبه 30/11/90

شيراز – خيابان ساحل غربي بالاتر از مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه . ضمناً كليه پذيرفته شدگان نهايي قبل از مراجعه حضوري براي تكميل فرم هاي ثبت نامي به سايت دانشگاه به نشاني:  www.shirazu.ac.ir مراجعه نمايند

غير انتفاعي سپهراصفهان

ارتباط تصويري

319

     شنبه 29/11/90      
يكشنبه30/11/90

اصفهان–خيابان كاوه-كيلومتر 5 بزرگراه معلم-جنب پل خورزوق- موسسه غيرانتفاعي سپهر اصفهان
تلفن:  9519430(كد 0311) 
اطلاعات بيشتر  در سايت دانشگاه به نشاني: www.sepehr.ac.ir 
قابل رويت مي باشد.

كارداني‌هنرهاي‌تجسمي‌ (گرافيك)

364

نقاشي

400

يزد

نقاشي

380-388

 شنبه 29/11/90      
يكشنبه30/11/90

يزد - دانشگاه يزد

بجنورد

ارتباط تصويري

290

     شنبه 29/11/90      
يكشنبه30/11/90

بجنورد-كيلومتر 4 جاده اسفراين-دانشگاه بجنورد. كليه پذيرفته شدگان نهايي جهت كسب اطلاعات تكميلي     به سايت دانشگاه به نشاني:  www.ub.ac.ir مراجعه نمايند

تربيت دبيرفني و حرفه اي دختران تهران (شريعتي)

ارتباط تصويري

300-301

 يكشنبه 30/11/90     

 

 

تهران-ميدان بهمن-بزرگراه شهيد      تندگويان-خيابان ميعاد جنوبي- خيابان دانشگاه  www.shariaty.ac.ir

 

دانشگاه پيام نور

نقاشي

389
الي
395

شنبه  29/11/90
لغايت
دوشنبه  1/12/90

ثبت نام درتاريخ هاي فوق و فقط بصورت اينترنتي به آدرس سايت دانشگاه به نشاني http://reg.pnu.ac.ir امكان پذير مي باشد

ارتباط تصويري

309
الي
314

17- پذيرفته ‌شدگان‌رشته‌هاي تحصيلي طراحي پارچه وطراحي لباس دوره‌هاي روزانه ، شبانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، دانشگاه پيام نور ، دانشگاه غيرانتفاعي و غيردولتي علم و فرهنگ - تهران و مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي امام جواد(ع)-يزد 
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته هاي ‌تحصيلي طراحي پارچه (كد 5252 با مجموعه كد محلهاي 330 الي 334) و طراحي لباس (كد 5253 با مجموعه كد محلهاي 349 الي 351) دوره روزانه ، طراحي پارچه (كد 5355 با مجموعه كد محلهاي 335 الي 338) و طراحي لباس (كد 5356 با مجموعه كد محلهاي 352 و 353) دوره شبانه ، طراحي پارچه (كد 5420 با مجموعه كد محلهاي 339 الي 346) مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور و  طراحي پارچه و لباس دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ-تهران (كدهاي 5592 و 354) و موسسه آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي امام جواد(ع)-يزد (كد 355) قرار گرفته‌اند ، لازم است براي‌ثبت ‌نام با در دست ‌داشتن مدارك مورد نياز مطابق برنامه زماني جدول ذيل به‌مؤسسه ذيربط مراجعه نمايند. 
جدول‌شماره 7- جدول برنامه زماني ثبت ‌نام پذيرفته ‌شدگان رشته هاي طراحي پارچه و طراحي لباس (دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم «شبانه») دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، مراكزآموزشي دانشگاه پيام نور و موسسات غير انتفاعي وغير دولتي

نام
دانشگاه/مؤسسه

كد رشته

روز و تاريخ
مراجعه

آدرس مراجعه

الزهراء(س)- تهران

330 -335
349-352

شنبه 29/11/90 ازحروف الف  تا  ش

يكشنبه 30/11/90 ازحروف ص  تا  ي

 

 

تهران- ميدان ونك- خيابان ونك- دانشگاه‌الزهراء(س)
http://edu.alzahra.ac.ir

 

هنر تهران

332-337

شنبه 29/11/90  ازحروف الف  تا  س
يكشنبه  30/11/90  ازحروف ش  تا  ي

تهران- ميدان امام خميني-خيابان فردوسي-خيابان سرهنگ سخايي –پلاك 58 
ساعت ثبت نام 8:30 لغايت 15
همچنين مي بايست كليه پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني:  www.art.ac.ir  مراجعه نمايند

ادامه جدول‌شماره 7- جدول برنامه زماني ثبت ‌نام پذيرفته ‌شدگان رشته هاي طراحي پارچه وطراحي لباس (دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم«شبانه») دانشگاههاي وموسسات آموزش عالي غير انتفاعي وغير دولتي ومراكزآموزشي دانشگاه پيام نور

علم و فرهنگ تهران
(غير انتفاعي و غيردولتي)
* داوطلبان اعلام شده بايد براي انجام مراحل مصاحبه مراجعه نمايند.

5592-354

شنبه 29/11/90 
يكشنبه  30/11/90

تهران- بلوار اشرفي‌‌اصفهاني- خيابان ‌پارك-كوچه ‌بهار تلفن:
5-44238171 ( كد 021)

مراكزآموزشي دانشگاه پيام نور

339 الي 346

شنبه  29/11/90
دوشنبه  1/12/90

ثبت نام درتاريخ هاي فوق و فقط بصورت اينترنتي به آدرس سايت دانشگاه به نشانيhttp://reg.pnu.ac.ir امكان پذير مي باشد

غير انتفاعي امام جواد(ع)يزد

355

شنبه 29/11/90 
يكشنبه  30/11/90

مدارك مورد نياز براي ثبت نام در سايت موسسه به نشاني : www.iju.ir قابل رويت مي باشد.

سمنان

331-336

شنبه 29/11/90 
يكشنبه  30/11/90

سمنان – دانشگاه سمنان معاونت آموزشي

تربيت دبيرفني و حرفه اي دختران تهران (شريعتي)

333-334
338-350
351-353

يكشنبه30/11/90

 

 

تهران-ميدان بهمن-بزرگراه شهيد تندگويان-خيابان ميعاد جنوبي- خيابان دانشگاه www.shariaty.ac.ir

 

18- پذيرفته شدگان ‌رشته ‌تحصيلي ‌طراحي‌صنعتي ‌دوره‌هاي‌‌‌‌روزانه ‌‌ ، ‌نوبت ‌‌دوم ‌ «شبانه» ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وموسسات غير انتفاعي و غير دولتي و واحد بين المللي دانشگاه تهران- محل تحصيل پرديس بين المللي كيش
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته ‌تحصيلي طراحي‌صنعتي (5250 با مجموعه كد محلهاي 409 الي 416)‌ دوره‌‌‌‌روزانه ،  (كد 5353 با مجموعه كد محلهاي 417 الي 420) ‌دوره‌شبانه دانشگاههاو  مؤسسات ‌آموزش‌عالي ، (كد 5612 با مجموعه كد محلهاي 421 و 422) موسسات غير انتفاعي و غير دولتي و (كد 5634) واحد بين المللي دانشگاه تهران- محل تحصيل پرديس بين المللي كيش قرار گرفته‌اند ، لازم است براي ‌ثبت ‌نام با در دست ‌داشتن مدارك مورد نياز طبق برنامه زماني جدول ذيل به‌مؤسسه ذيربط مراجعه نمايند.
جدول‌شماره 8- جدول برنامه زماني ثبت‌نام پذيرفته ‌شدگان رشته ‌طراحي صنعتي (دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم«شبانه» موسسات غير انتفاعي و غير دولتي  و واحد بين المللي دانشگاه تهران- محل تحصيل كيش)

نام
دانشگاه / مؤسسه

كد
رشته

روز و تاريخ
مراجعه

آدرس

علم و صنعت ايران- تهران

412

شنبه 29/11/90 
از ساعت 8 لغايت 30/11و30/13 لغايت 16

تهران – ميدان رسالت-خيابان هنگام-دانشگاه علم و صنعت ايران تلفن :
73912500-77240440 (كد 021)
اطلاعات تكميلي درسايت دانشگاه به نشانيhttp//golestan.iust.ac.ir 
قابل رويت مي باشد.

الزهراء (س)-تهران

409
417

شنبه 29/11/90 ازحروف الف  تا  ش

يكشنبه 30/11/90 ازحروف ص  تا  ي

 

 

تهران- ميدان ونك- خيابان ونك- دانشگاه‌الزهراء(س)
http://edu.alzahra.ac.ir

 

تهران

410

(ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)
شنبه  29/11/90
يكشنبه30/11/90
مراجعه حضوري است

تهران – دانشگاه تهران . پذيرفته شدگان لازم است قبل از حضور براي ثبت نام دريكي از اين روزهاي به سايت دانشگاه :http://ereg.ut.ac.ir مراجعه وپس ازثبت نام اوليه براي ثبت نام اقدام نمايند.

هنر اسلامي تبريز
(داوطلبان اعلام شده بايد براي انجام مراحل مصاحبه مراجعه نمايند) فاقد امكانات خوابگاهي

413

(خواهران) شنبه 29/11/90
شروع كلاسها نيمسال اول91-90

ازساعت9
لغايت16

 

 

تبريز- خيابان آزادي-ميدان حكيم نظامي-دانشكده هنرهاي كاربردي
آدرس سايت دانشگاه: 
www.tabriziau.ac.ir

 

414

(برادران) يكشنبه 30/11/90
شروع كلاسها نيمسال دوم92-91

هنر تهران

416
420

شنبه 29/11/90  ازحروف الف  تا  س
يكشنبه  30/11/90  ازحروف ش  تا  ي

تهران- ميدان امام خميني-خيابان فردوسي-خيابان سرهنگ سخايي –پلاك 58 
ساعت ثبت نام 8:30 لغايت 15
همچنين مي بايست كليه پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني:  www.art.ac.ir   مراجعه نمايند

هنر اصفهان

415
419

شنبه 29/11/90 
يكشنبه  30/11/90

اصفهان- دانشگاه هنر اصفهان

سمنان

411
418

شنبه 29/11/90 
يكشنبه  30/11/90

سمنان – دانشگاه سمنان معاونت آموزشي

ادامه جدول‌شماره 8- جدول برنامه زماني ثبت‌نام پذيرفته ‌شدگان رشته ‌طراحي صنعتي (دوره‌هاي روزانه و نوبت دوم«شبانه» موسسات غير انتفاعي و غير دولتي  و واحد بين المللي دانشگاه تهران- محل تحصيل كيش)

غير انتفاعي صالحان قائمشهر

421

شنبه 29/11/90

قائم شهر-ميدان امام-كمربندي شمالي قائم شهربه ساري-ابتداي خيابان شهيد مسعود دهقان(16متري اول)موسسه آموزش عالي صالحان 
تلفن: 9-2265308(كد 0123)

غير انتفاعي كمال الملك 
نوشهر

422

شنبه 29/11/90 
يكشنبه  30/11/90

موسسه غير انتفاعي كمال الملك 
نوشهر

دانشگاه تهران
واحد بين الملل كيش

5634

شنبه 29/11/90 
يكشنبه  30/11/90

كليه پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه مراجعه نمايند

19- پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌تحصيلي كتابت و نگارگري (5608) مؤسسه‌آموزش‌عالي‌غيرانتفاعي ‌و غيردولتي‌سوره‌ 
داوطلباني ‌كه اسامي آنان به‌عنوان پذيرفته‌‌شده نهايي رشته ‌تحصيلي كتابت و نگارگري (كد 5608) مؤسسه‌آموزش‌عالي‌غيرانتفاعي ‌‌و غيردولتي ‌سوره ‌اعلام گرديده ، لازم است براي ثبت نام با در دست داشتن مدارك لازم از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر روز شنبه مورخ 29/11/90 به ‌آدرس تهران- خيابان آزادي- بين خوش وآذربايجان- نبش كوچه كامياران-پلاك2- نگارخانه آيه، مراجعه نمايند.  ضمناًحضورداوطلب با همراه داشتن شناسنامه  وكارت ملي وتصويري ازآنان با يك قطعه عكس الزامي است .
20- پذيرفته شدگان‌رشته هاي‌‌تحصيلي ادبيات نمايشي ، بازيگري-كارگرداني ، طراحي صحنه و نمايش عروسكي دوره هاي روزانه ، ‌نوبت ‌‌دوم ‌ «شبانه» و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش‌عالي‌ 
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي رشته‌‌تحصيلي ادبيات نمايشي(كد 5262 با مجموعه كد محلهاي 284 الي 286) دوره روزانه ، (كد 5377) دوره شبانه دانشگاه هنر تهران ، (كد 5610 با مجموعه كد محلهاي 287 و 288 ) مؤسسات ‌آموزش ‌عالي ‌غيرانتفاعي ‌و غيردولتي  ،  بازيگري-كارگرداني(كد 5263 با مجموعه كد محلهاي 325 و 326) دوره روزانه ، (كد 5379) دوره شبانه دانشگاه هنر تهران ، (كد 5611 با مجموعه كد محلهاي 327 الي 329 )مؤسسات‌آموزش‌عالي‌غيرانتفاعي ‌و غيردولتي ،  طراحي صحنه (كد 5264 با مجموعه كد محلهاي 347 و 348) دوره روزانه ، (كد 5380) دوره شبانه دانشگاه هنر تهران و نمايش عروسكي(كد 5265 با مجموعه كد محلهاي 407 و 408) دوره روزانه ، (كد 5381) دوره شبانه دانشگاه هنر تهران اعلام گرديده ،  ‌لازم است براي ثبت‌نام با در دست داشتن مدارك مورد نياز به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند. 
جدول‌شماره 9- جدول برنامه زماني ثبت‌نام پذيرفته ‌شدگان رشته هاي ‌تحصيلي ادبيات نمايشي ، بازيگري-كارگرداني ، طراحي صحنه و نمايش عروسكي

نام
دانشگاه / مؤسسه

كد رشته

روز و تاريخ
مراجعه

آدرس مراجعه

تهران

  284-325
347-407

(ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)
شنبه  29/11/90
يكشنبه30/11/90
مراجعه حضوري است

تهران – دانشگاه تهران . پذيرفته شدگان لازم است قبل از حضور براي ثبت نام دريكي از اين روزهاي به سايت دانشگاه :http://ereg.ut.ac.ir مراجعه وپس ازثبت نام اوليه براي ثبت نام اقدام نمايند.

غيرانتفاعي سوره-تهران
* داوطلبان اعلام شده بايد براي انجام مراحل مصاحبه مراجعه نمايند.

287-327

يكشنبه  30/11/90

تهران- خ آزادي- بين خوش وآذربايجان- نبش كوچه كامياران-پلاك2- نگارخانه آيه، ضمناًحضورداوطلب با همراه داشتن شناسنامه  وكارت ملي وتصويري ازآنان با يك قطعه عكس الزامي است

هنر تهران

286-5377
326-5379
348-5380
408-5381

شنبه 29/11/90  ازحروف الف  تا  س
يكشنبه  30/11/90  ازحروف ش  تا  ي

تهران- ميدان امام خميني-خيابان فردوسي-خيابان سرهنگ سخايي –پلاك 58 
ساعت ثبت نام 8:30 لغايت 15
همچنين مي بايست كليه پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني:  www.art.ac.ir   مراجعه نمايند

غيرانتفاعي هنر
شيراز

288

شنبه 29/11/90 
يكشنبه  30/11/90

شيراز- خيابان خيام- مؤسسه آموزش عالي هنر شيراز
تلفن 3-2341160 (كد 0711)

غيرانتفاعي
نبي اكرم-تبريز

328-329

(ثبت نام به صورت اينترنتي مي باشد)
شنبه  29/11/90
يكشنبه30/11/90
مراجعه حضوري است

تبريز خيابان راه آهن-بعداز تقاطع دامپزشكي-پلاك 1283 تلفن4421999-0411
كليه پذيرفته شدگان نهايي قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه مراجعه نمايند

دامغان

285

شنبه 29/11/90 
يكشنبه  30/11/90

www.dubs.ac.ir  

21- پذيرفته‌شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز- محل تحصيل كيش (كدهاي 3678 الي 3680) 
  پذيرفته ‌شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3678) ، داروسازي (كد 3679) و دندانپزشكي (كد 3680) واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز( محل تحصيل كيش ) لازم‌است با در دست داشتن مدارك لازم در يكي از روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 29/11/90 و 30/11/90 از ساعت 9 صبح لغايت 12 و13:30 لغايت 18عصر به آدرس جزيره كيش ضلع غربي بازار مرجان –واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز مراجعه نمايند.ضمناًبه همراه داشتن سفته به مبلغ 400.000.000 ريال و امضاي آن توسط يكي از والدين در روز ثبت نام ضروري است.
نكات مهم:ثبت نام اوليه به صورت اينترنتي درپايگاه اداره كل آموزش دانشگاه به نشاني paziresh.sums.ac.ir 
وبراي كسب اطلاعات بيشتربه آدرس سايت دانشگاه به نشاني  http://Amoozesh.sums.ac.ir مراجعه نمايند.
22-پذيرفته شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مازندران- محل تحصيل رامسر (كدهاي 3686 و 3687) 
پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3686) و داروسازي(كد 3687) واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي مازندران(محل تحصيل رامسر) لازم‌است ‌براي‌ثبت نام با در دست‌داشتن‌مدارك مورد نياز در يكي از روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 29/11/90 و 30/11/90 به‌آدرس ساري-ميدان امام خميني(ره)-سه راه جويبار-ابتداي بزرگراه وليعصر(عج)- ستاد مركزي دانشگاه-طبقه سوم حوزه معاونت آموزشي دانشگاه  مراجعه نمايند. همچنين جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه  به نشاني:   www.mazums.ac.ir   مراجعه نمايند . تلفن2265586-0151
 23- پذيرفته‌شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي كرمان- محل تحصيل بم (كدهاي 3681 الي 3683) 
پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3681) ، داروسازي (كد 3682) و دندانپزشكي (كد 3683 ) واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي كرمان( محل تحصيل بم ) لازم‌است ‌براي‌ثبت نام در يكي از روزهاي شنبه ويكشنبه مورخ 29/11/90 و 30/11/90 به واحد بين الملل دانشگاه به نشاني شهرستان بم- منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد –ميدان دانشگاه-مركز آموزش بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مراجعه نمايند.ضمناً شماره تماس ضروري اين واحد3462921-0344مي‌باشد.همچنين اطلاعات تكميلي درسايت دانشگاه به نشاني    www.bu.kmu.ac.irقابل رويت مي باشد.

24- پذيرفته‌ شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- محل تحصيل چابهار (كدهاي 3673 و 3674)  
پذيرفته  شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3673) و دندانپزشكي (كد 3674) واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي زاهدان(محل تحصيل چابهار) لازم‌است‌براي‌ثبت نام نهائي بادردست داشتن مدارك لازم از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر ‌روز هاي شنبه  و يكشنبه مورخ 29/11/90و30/11/90 به‌آدرس چابهار-خيابان امام خميني (ره) -واحد بين المللي چابهار (سينا)مراجعه نمايند.شروع كلاس از1/12/90خواهدبود وهمچنين با استخراج فرم تعهد و ضمانت نامه مالي از سايت و مراجعه به دفتر خانه هاي اسناد رسمي در خصوص تعهد نامه اقدام و اصل و يك نسخه كپي از تعهد نامه و همچنين 400.000.000 ريال وثيقه ملكي جهت دانشجويان دندانپزشكي و مبلغ 300.000.000 ريال وثيقه ملكي جهت دانشجويان پزشكي به عنوان ضمانت مالي و ارائه در زمان ثبت نام ، ارائه اصل فيش واريزي دو نيمسال شهريه ثابت براي رشته هاي پزشكي 200/171/37 ريال و رشته هاي دندانپزشكي 58.080.000 ريال  مراجعه نمايند .  
تلفنهاي تماس زاهدان:  3415697-3416797 (كد 0541)  چابهار:  2221924-2223088-2221925 (كد 0545)
ضمناً آدرس سايت دانشگاه علوم پزشكي www.zaums.ac.ir   و واحد بين المللي www.imus.ir   مي باشد.
25- پذيرفته شدگان ‌رشته‌هاي تحصيلي واحدبين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور(واحد اروند)- محل‌تحصيل آبادان (كدهاي 3670 الي 3672)
پذيرفته  شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3670) ، داروسازي (كد 3671) و دندانپزشكي (كد 3672) واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اروند- محل تحصيل آبادان ،  لازم‌است‌ ‌براي‌ثبت نام بادردست داشتن مدارك لازم  رشته ‌ دندانپزشكي روز شنبه مورخ 29/11/90 ، داروسازي يكشنبه مورخ 30/11/90و پزشكي مورخ1/12/90 به‌آدرس آبادان-روبروي ترمينال فرودگاه بين المللي-واحد بين الملل اروند مراجعه نمايند. ضمناً براي كسب اطلاعات تكميلي درسايت دانشگاه به نشاني http://arvand.ajums.ac.irقابل رويت مي باشد وتلفن تماس3-3331031(كد 0631) 
26-پذيرفته شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي گيلان- محل تحصيل بندرانزلي (كدهاي 3684 و 3685) 
پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3684) ودندانپزشكي (كد 3685) واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان(محل تحصيل بندرانزلي) لازم‌است‌براي‌ثبت نام با در دست‌داشتن‌ 16قعطه عكس 4*3 سايرمدارك مورد نياز در يكي از روزهاي شنبه ويا يكشنبه مورخ 29/11/90 و 30/11/90 به‌آدرس دانشگاه واقع در بندرانزلي بلوار30متري- بيمارستان سابق شهيدبهشتي از ساعت 9الي 14مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشانيwww.gums.ac.ir ارتباط برقرارنمايند،تلفن تماس( 3228845 كد 0131گيلان) و (واحدانزلي4253185كد0181)مي باشد.

27- پذيرفته‌شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران- محل تحصيل كيش (كدهاي 3667 الي 3669) 
پذيرفته‌ شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3667) ، داروسازي (كد 3668) و دندانپزشكي (كد 3669) واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران (محل تحصيل جزيره كيش) لازم‌است‌ درخصوص زمان ثبت نام ، شرايط و ضوابط و نحوه انتخاب واحد وساير موارد لازم به سايت دانشگاه به آدرس:  http:// ic.tums.ac.ir   مراجعه نمايند.تلفن تماس 81634213-81633786 (كد 021)

28- پذيرفته شدگان ‌رشته‌ تحصيلي پزشكي (كد 3663)واحد بين المللي دانشگاه علو م پزشكي هرمزگان- بندرعباس محل تحصيل قشم 
پذيرفته‌شدگان ‌رشته‌ پزشكي (كد 3663) واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان- بندرعباس(محل تحصيل قشم) لازم‌است‌ درخصوص زمان ثبت نام ، شرايط و ضوابط ، مدارك مورد نياز و ساير موارد لازم به سايت دانشگاه www.eduv. hums.ac.ir/edus مراجعه نمايند . تلفن تماس 1- 3337190 (كد 0761)
29- پذيرفته‌ شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران- محل تحصيل قشم (كدهاي 3675 الي 3677)  
   پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3675) ، داروسازي (كد 3676) ، دندانپزشكي (كد 3677) واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران( محل تحصيل قشم) لازم‌است‌ درخصوص زمان ثبت نام  ، شرايط، ضوابط وسايرمدارك و موارد لازم به سايت دانشگاه به نشاني www.Ivbs.ir مراجعه نمايند.
آدرس محل تحويل مدارك : تهران-خيابان وليعصر(عج)-انتهاي خيابان شهيدعباسپور(توانير)-جنب پل همت-پلاك19 طبقه اول-امور آموزشي تلفن تماس 88209020 (كد 021)
30-پذيرفته شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي يزد- محل تحصيل احمدآباد مشير(كدهاي 3688 الي 3690) 
پذيرفته شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3688) ، دندانپزشكي (كد 3689) و داروسازي ( كد 3690) واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي يزد (محل تحصيل احمدآبادمشير) لازم‌است‌ ‌براي ‌ثبت نام با دردست داشتن مدارك لازم دريكي از ‌روز هاي شنبه مورخ 29/11/90 ويا يكشنبه مورخ 30/11/90 به‌آدرس يزد-كيلومتر 5 جاده بافق-پرديس بين الملل مراجعه نمايند. همچنين قبل از مراجعه حضوري براي اطلاع از شرايط و ضوابط و  مدارك مورد نياز براي ثبت نام به سايت دانشگاه به نشاني:  www.ssu.ac.ir مراجعه نمايند. تلفن تماس 8367668- 7247111  (كد 0351)
31- پذيرفته‌شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي تبريز- واحد بين الملل ارس در شهرستان جلفا (كدهاي 3664 الي 3666) 
پذيرفته‌شدگان‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد 3664) ، داروسازي (كد 3665)و دندانپزشكي (كد 3666) دانشگاه علوم پزشكي تبريز- واحد بين الملل ارس (محل تحصيل در شهرستان جلفا) لازم‌است‌ درخصوص زمان ثبت نام  ، شرايط و ضوابط و  وساير موارد لازم به سايت دانشگاه به نشانيhttp://aras.tbzmed.ac.ir/portal  وhttp://amouzesh.tbzmed.ac.ir مراجعه نمايند . تلفن تماس: 9- 3022778 (كد 0492)

درپايان اعلام ‌مي‌دارد كه داوطلبان گرامي مي توانند سوال خود در رابطه ‌با اعلام نتايج نهايي رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌‌متمركز آزمون سراسري سال 1390درساعت اداري با شماره‌ تلفنهاي‌ 9-88923595 (كد 021) ويا بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مطرح نمايند .

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور