فهرست‌ رشته‌ هاي دانشگاه پيام نور در آزمون سراسري سال 1393 كه پذيرش دانشجو در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي صورت مي‌پذيرد - گروه هاي هنر و زيان

1392/09/16
گروه نام رشته گرايش نام واحد دانشگاهي
زبان انگليسي اموزش زبان انگليسي   سمنان -مركزگرمسار
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اذربايجان شرقي -مركزشبستر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اذربايجان شرقي -مركزمرند
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اذربايجان شرقي -مركزميانه
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اذربايجان شرقي -واحداذرشهر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اذربايجان شرقي -واحداهر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اذربايجان شرقي -واحدخسروشهر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اذربايجان غربي -مركزاروميه
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اذربايجان غربي -واحدفيرورق
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   استان مركزي -مركزاراك
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   استان مركزي -مركزساوه
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اصفهان -مركزدولت اباد
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اصفهان -مركزشهرضا
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اصفهان -واحدكاشان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   اصفهان -واحدمباركه
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   بوشهر-مركزبوشهر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   بوشهر-واحدخورموج
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   تهران -واحداسلامشهر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   چهارمحال وبختياري -مركزشهركرد
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   چهارمحال وبختياري -واحدجونقان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خراسان جنوبي -مركزبيرجند
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خراسان جنوبي -واحدطبس
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خراسان جنوبي -واحدنهبندان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خراسان رضوي -مركزسبزوار
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خراسان رضوي -مركزقوچان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خراسان رضوي -مركزكاشمر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خراسان رضوي -مركزگناباد
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خراسان رضوي -مركزنيشابور
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خراسان شمالي -مركزبجنورد
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خراسان شمالي -واحدگرمه
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خوزستان -مركزابادان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خوزستان -مركزخرمشهر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خوزستان -مركزدزفول
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خوزستان -واحدباغملك
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خوزستان -واحدماهشهر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   خوزستان -واحدهنديجان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   زنجان -مركزابهر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   زنجان -مركززنجان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   زنجان -مركزقيدار
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   سمنان -مركزدامغان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   سمنان -مركزسمنان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   سمنان -مركزشاهرود
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   سمنان -واحدايوانكي
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   سيستان وبلوچستان -مركزايرانشهر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   سيستان وبلوچستان -مركززاهدان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   فارس -مركزاوز
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   فارس -مركزخرامه
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   فارس -مركزفسا
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   فارس -واحداقليد
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   فارس -واحدفراشبند
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   قزوين -مركزقزوين
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   كردستان -مركزسنندج
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   كردستان -مركزمريوان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   كردستان -واحدسقز
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   كردستان -واحدكامياران
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   كرمان -مركزجيرفت
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   كرمان -مركزكرمان
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   كرمانشاه -واحدپاوه
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   كهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   گلستان -مركزبندرتركمن
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   لرستان -مركزالشتر
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   لرستان -مركزخرم اباد
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   مازندران -مركزبابل
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   مازندران -مركزتنكابن
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   مازندران -مركزساري
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   مازندران -واحدرينه
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   هرمزگان -مركزبندرعباس
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   هرمزگان -مركزميناب
زبان انگليسي زبان وادبيات انگليسي   يزد-مركزيزد
زبان انگليسي مترجمي خبرزبان انگليسي   مازندران -واحدبهنمير
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان شرقي -مركزبناب
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان شرقي -مركزشبستر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان شرقي -مركزمراغه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان شرقي -مركزمرند
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان شرقي -واحداذرشهر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان غربي -مركزبوكان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان غربي -مركزخوي
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان غربي -مركزمهاباد
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان غربي -مركزمياندواب
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان غربي -مركزنقده
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان غربي -واحداشنويه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان غربي -واحدسردشت
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان غربي -واحدسيه چشمه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اذربايجان غربي -واحدقره ضياالدين
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اردبيل -مركزاردبيل
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اردبيل -مركزخلخال
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اردبيل -مركزگرمي
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اردبيل -مركزمشكين شهر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اردبيل -واحدسرعين
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اردبيل -واحدنمين
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   استان مركزي -مركزاراك
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   استان مركزي -مركزساوه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اصفهان -مركزاران وبيدگل
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اصفهان -مركزتيران
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اصفهان -مركزشهرضا
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اصفهان -مركزگلپايگان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اصفهان -واحدعلويجه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   اصفهان -واحدمباركه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   البرز-واحداشتهارد
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   البرز-واحدنظراباد
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   ايلام -مركزايلام
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   ايلام -مركزدهلران
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   بوشهر-مركزبرازجان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   بوشهر-مركزبرازجان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   بوشهر-مركزبوشهر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   بوشهر-مركزبين المللي عسلويه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   بوشهر-واحدبندرديلم
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   بوشهر-واحدبندرگناوه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   بوشهر-واحدجم
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   تهران -مركزدماوند
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   تهران -واحداسلامشهر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   تهران -واحدشهرجديدپرديس
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   چهارمحال وبختياري -مركزبروجن
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   چهارمحال وبختياري -مركزشهركرد
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   چهارمحال وبختياري -واحداردل
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   چهارمحال وبختياري -واحدسامان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   چهارمحال وبختياري -واحدشلمزار
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   چهارمحال وبختياري -واحدلردگان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان جنوبي -مركزبيرجند
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان جنوبي -مركزفردوس
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان جنوبي -مركزقائن
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان جنوبي -واحداسديه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان جنوبي -واحدطبس
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان جنوبي -واحدنهبندان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان رضوي -مركزتربت حيدريه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان رضوي -مركزسبزوار
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان رضوي -مركزكاشمر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان رضوي -مركزگناباد
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان رضوي -واحدتربت جام
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان رضوي -واحدجوين -نقاب
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان رضوي -واحدچناران
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان رضوي -واحدسرخس
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان شمالي -مركزبجنورد
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خراسان شمالي -واحدجاجرم
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خوزستان -مركزبهبهان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خوزستان -مركزخرمشهر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خوزستان -مركزسوسنگرد
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خوزستان -مركزشادگان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خوزستان -واحداغاجاري
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خوزستان -واحدانديمشك
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خوزستان -واحدايذه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   خوزستان -واحدشوشتر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   زنجان -مركززنجان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   زنجان -مركزقيدار
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   زنجان -واحدخرمدره
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   سمنان -مركزدامغان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   سمنان -مركزسمنان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   سمنان -مركزشاهرود
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   سمنان -مركزگرمسار
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   سيستان وبلوچستان -مركزچابهار
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   سيستان وبلوچستان -مركززاهدان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   سيستان وبلوچستان -واحدنيك شهر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -مركزاوز
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -مركزجهرم
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -مركزخرامه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -مركزداراب
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -مركزصفاشهر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -مركزفسا
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -مركزكازرون
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -مركزنورابادممسني
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -واحداباده طشك
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -واحدخنج
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -واحدزرقان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -واحدسروستان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -واحدقيروكارزين
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -واحدلار
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -واحدمرودشت
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   فارس -واحدنودان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   قزوين -مركزبويين زهرا
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   قزوين -واحدشال
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   قم -واحدسلفچگان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كردستان -مركزسنندج
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كردستان -مركزمريوان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كردستان -واحدسقز
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كرمان -مركزسيرجان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كرمان -واحدراين
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كرمان -واحدشهربابك
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كرمان -واحدكشكوييه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كرمانشاه -مركزاسلام ابادغرب
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كرمانشاه -مركزجوانرود
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كرمانشاه -مركزسنقر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كرمانشاه -واحدكنگاور
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   كهگيلويه وبويراحمد-واحددهدشت
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   گلستان -مركزبندرتركمن
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   گلستان -مركزگرگان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   گلستان -مركزگنبدكاووس
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   گلستان -واحدازادشهر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   گلستان -واحدكلاله
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   گيلان -مركزرودسر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   گيلان -واحداستارا
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   لرستان -مركزبروجرد
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   لرستان -مركزخرم اباد
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   لرستان -واحدازنا
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   لرستان -واحددورود
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   لرستان -واحدكوهدشت
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   مازندران -مركزامل
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   مازندران -مركزبابل
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   مازندران -مركزبهشهر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   مازندران -مركزرامسر
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   مازندران -مركزساري
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   مازندران -مركزمحموداباد
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   مازندران -واحدرينه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   مازندران -واحدكله بست
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   مازندران -واحدنكا
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   هرمزگان -مركزبندرعباس
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   هرمزگان -مركزبندرلنگه
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   هرمزگان -واحدابوموسي
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   هرمزگان -واحدبندرخمير
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   هرمزگان -واحدبين المللي كيش
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   هرمزگان -واحدقشم
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   همدان -مركزاسداباد
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   همدان -مركزملاير
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   يزد-مركزاردكان
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   يزد-مركزرضوانشهرصدوق
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   يزد-مركزمهريز
زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي   يزد-مركزيزد
هنر صنايع دستي   اذربايجان شرقي -مركزتبريز
هنر صنايع دستي   خراسان جنوبي -مركزفردوس
هنر صنايع دستي   خراسان جنوبي -مركزقائن
هنر صنايع دستي   خراسان رضوي -مركزمشهد
هنر صنايع دستي   سمنان -مركزشاهرود
هنر صنايع دستي   سيستان وبلوچستان -مركززاهدان
هنر صنايع دستي   قزوين -مركزقزوين
هنر صنايع دستي   مازندران -مركزبابل
هنر صنايع دستي   هرمزگان -واحدبين المللي كيش
هنر صنايع دستي   يزد-مركزيزد
هنر عكاسي   اذربايجان شرقي -مركزتبريز
هنر عكاسي   خوزستان -مركزاهواز
هنر عكاسي   يزد-مركزيزد
هنر كارشناسي فرش /طراحي اذربايجان شرقي -مركزتبريز
هنر كارشناسي فرش /طراحي اذربايجان شرقي -مركزمراغه
هنر كارشناسي فرش /طراحي استان مركزي -مركزاراك
هنر كارشناسي فرش /طراحي استان مركزي -مركزدليجان
هنر كارشناسي فرش /بافت اصفهان -مركزاصفهان
هنر كارشناسي فرش /طراحي اصفهان -مركزاصفهان
هنر كارشناسي فرش /طراحي تهران -تهران شرق
هنر كارشناسي فرش /طراحي يزد-مركزميبد
هنر كارشناسي فرش /بافت يزد-مركزيزد
هنر كارشناسي فرش /طراحي يزد-مركزيزد
هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي   اذربايجان شرقي -مركزتبريز
هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي   اردبيل -واحدنير
هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي   بوشهر-مركزبوشهر
هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي   تهران -تهران شرق
هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي   زنجان -واحدسلطانيه
هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي   سمنان -مركزگرمسار
هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي   قزوين -مركزقزوين
هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي   گلستان -مركزگرگان
هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي   مازندران -مركزمحموداباد
هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي   همدان -مركزهمدان
هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي   يزد-مركزيزد
هنر هنراسلامي   اذربايجان غربي -مركزاروميه
هنر هنراسلامي /نگارگري اذربايجان غربي -مركزاروميه
هنر هنراسلامي /نگارگري اردبيل -مركزاردبيل
هنر هنراسلامي   استان مركزي -مركزاراك
هنر هنراسلامي /نگارگري اصفهان -مركزاصفهان
هنر هنراسلامي /نگارگري البرز-مركزكرج
هنر هنراسلامي /نگارگري خراسان جنوبي -مركزفردوس
هنر هنراسلامي   خراسان جنوبي -مركزقائن
هنر هنراسلامي /نگارگري خراسان رضوي -مركزمشهد
هنر هنراسلامي   خوزستان -مركزاهواز
هنر هنراسلامي /نگارگري زنجان -واحدسلطانيه
هنر هنراسلامي   سمنان -مركزسمنان
هنر هنراسلامي /نگارگري سيستان وبلوچستان -مركززاهدان
هنر هنراسلامي   فارس -مركزشيراز
هنر هنراسلامي /نگارگري فارس -مركزشيراز
هنر هنراسلامي /نگارگري گيلان -مركزرشت
هنر هنراسلامي /نگارگري گيلان -واحدرضوانشهر
هنر هنراسلامي /نگارگري مازندران -مركزبابل
هنر هنراسلامي   همدان -واحدلالجين
هنر هنراسلامي /نگارگري يزد-مركزميبد
هنر هنراسلامي /نگارگري يزد-مركزيزد
هنر هنرهاي صناعي   اذربايجان شرقي -مركزتبريز
هنر هنرهاي صناعي   اصفهان -مركزاصفهان
هنر هنرهاي صناعي   تهران -تهران شرق
هنر هنرهاي صناعي   همدان -واحدلالجين
هنر هنرهاي صناعي /معرق /منبت يزد-مركزيزد
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور