فهرست‌ رشته‌ هاي دانشگاه پيام نور در آزمون سراسري سال 1393 كه پذيرش دانشجو در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي صورت مي‌پذيرد - رشته هايي كه از چند گروه پذيرش مي كنند

1392/09/16
گروه نام رشته گرايش نام واحد دانشگاهي
چندگروهي الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي   اصفهان -مركزخوانسار
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   دانشگاه هاي پيام نور
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اذربايجان شرقي -مركزتبريز
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اذربايجان شرقي -مركزشبستر
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اذربايجان شرقي -مركزمرند
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اذربايجان غربي -مركزاروميه
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اذربايجان غربي -مركزبوكان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اذربايجان غربي -مركزماكو
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اذربايجان غربي -مركزمهاباد
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اذربايجان غربي -مركزمياندواب
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اذربايجان غربي -مركزنقده
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اردبيل -مركزاردبيل
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اردبيل -مركزخلخال
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اردبيل -مركزگرمي
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اردبيل -مركزمشكين شهر
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   استان مركزي -مركزاراك
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   استان مركزي -مركزساوه
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   استان مركزي -مركزشازند
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اصفهان -مركزاران وبيدگل
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اصفهان -مركزتيران
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اصفهان -مركززرين شهر
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اصفهان -مركزشهرضا
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اصفهان -مركزگلپايگان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   اصفهان -مركزنجف اباد
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   البرز-مركزكرج
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   ايلام -مركزايلام
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   ايلام -مركزدهلران
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   ايلام -واحداركواز
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   ايلام -واحدسرابله
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   ايلام -واحدمهران
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   بوشهر-مركزبوشهر
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   تهران -تهران جنوب
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   تهران -مركزپاكدشت
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   تهران -مركزحسن اباد
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   تهران -مركزورامين
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   تهران -واحدبهارستان -رباطكريم
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   تهران -واحدرباطكريم
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   تهران -واحدري
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   تهران -واحدشهريار
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   تهران -واحدلواسانات
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   چهارمحال وبختياري -مركزبروجن
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   چهارمحال وبختياري -واحدشلمزار
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   چهارمحال وبختياري -واحدلردگان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان جنوبي -مركزبيرجند
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان جنوبي -مركزفردوس
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان جنوبي -مركزقائن
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان جنوبي -واحداسديه
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان جنوبي -واحدبشرويه
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان جنوبي -واحدنهبندان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان رضوي -مركزتربت حيدريه
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان رضوي -مركزمشهد
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان شمالي -مركزبجنورد
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان شمالي -واحداسفراين
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان شمالي -واحدراز
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خراسان شمالي -واحدشيروان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خوزستان -مركزاهواز
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خوزستان -مركزخرمشهر
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خوزستان -مركزرامهرمز
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خوزستان -مركزشادگان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خوزستان -واحدانديكا
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خوزستان -واحدايذه
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خوزستان -واحدشوش
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خوزستان -واحدشوشتر
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   خوزستان -واحدهفتگل
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   زنجان -مركزابهر
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   زنجان -مركززنجان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   زنجان -مركزقيدار
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   زنجان -واحدخرمدره
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   سمنان -مركزدامغان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   سمنان -مركزشاهرود
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   سمنان -مركزگرمسار
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   سيستان وبلوچستان -مركززاهدان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -مركزاباده
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -مركزاوز
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -مركزجهرم
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -مركزشيراز
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -مركزفسا
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -مركزكازرون
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -مركزلامرد
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -مركزنورابادممسني
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -واحداقليد
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -واحدسپيدان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -واحدقيروكارزين
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   فارس -واحدمرودشت
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   قزوين -مركزبويين زهرا
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   قزوين -مركزقزوين
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   قم -مركزقم
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كردستان -مركزسنندج
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كرمان -مركزبم
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كرمان -مركزجيرفت
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كرمان -مركزرفسنجان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كرمان -مركزسيرجان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كرمان -مركزكرمان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كرمان -واحدباغين
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كرمان -واحدكشكوييه
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كرمانشاه -مركزاسلام ابادغرب
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كرمانشاه -مركزكرمانشاه
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كرمانشاه -واحدهرسين
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   كهگيلويه وبويراحمد-واحددهدشت
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   گلستان -مركزگنبدكاووس
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   گلستان -واحدازادشهر
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   گيلان -مركزرشت
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   گيلان -واحدلنگرود
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   لرستان -مركزخرم اباد
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   لرستان -واحدازنا
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   لرستان -واحددورود
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   لرستان -واحدكوهدشت
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   لرستان -واحدنوراباددلفان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   مازندران -مركزامل
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   مازندران -مركزبابل
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   مازندران -مركزبهشهر
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   مازندران -مركزرامسر
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   مازندران -مركزساري
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   مازندران -واحدپل سفيد
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   مازندران -واحدرينه
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   مازندران -واحدنكا
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   هرمزگان -مركزبندرعباس
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   هرمزگان -مركزبندرلنگه
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   هرمزگان -واحدقشم
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   همدان -مركزاسداباد
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   همدان -مركزبهار
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   همدان -مركزهمدان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   يزد-مركزاردكان
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   يزد-مركزتفت
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   يزد-مركزرضوانشهرصدوق
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   يزد-مركزمهريز
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   يزد-مركزميبد
چندگروهي تربيت بدني وعلوم ورزشي   يزد-مركزيزد
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -مركزميانه
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -مركزهشترود
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدبناب جديد
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدبنيس
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدتركمنچاي
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدجلفا
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدخاروانا
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدخداجو
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدزنوز
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدسراب
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدشربيان
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدقره اغاج
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدكليبر
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدورزقان
چندگروهي حسابداري   اذربايجان شرقي -واحدهريس
چندگروهي حسابداري   اذربايجان غربي -مركزشاهين دژ
چندگروهي حسابداري   اذربايجان غربي -واحدپلدشت
چندگروهي حسابداري   اذربايجان غربي -واحدتكاب
چندگروهي حسابداري   اذربايجان غربي -واحدچهاربرج
چندگروهي حسابداري   اذربايجان غربي -واحدسيه چشمه
چندگروهي حسابداري   اردبيل -مركزگرمي
چندگروهي حسابداري   اردبيل -واحدارشق /رضي /
چندگروهي حسابداري   اردبيل -واحدبيله سوار
چندگروهي حسابداري   اردبيل -واحدتازه كندانگوت
چندگروهي حسابداري   استان مركزي -مركزمحلات
چندگروهي حسابداري   استان مركزي -واحداشتيان
چندگروهي حسابداري   استان مركزي -واحدتفرش
چندگروهي حسابداري   استان مركزي -واحدغرق اباد/نوبران /
چندگروهي حسابداري   استان مركزي -واحدقورچي باشي /چهارچشمه /
چندگروهي حسابداري   استان مركزي -واحدكميجان
چندگروهي حسابداري   استان مركزي -واحدميلاجرد
چندگروهي حسابداري   اصفهان -واحدبرزك
چندگروهي حسابداري   اصفهان -واحدبهارستان
چندگروهي حسابداري   اصفهان -واحدخور
چندگروهي حسابداري   اصفهان -واحدزواره
چندگروهي حسابداري   البرز-واحدطالقان
چندگروهي حسابداري   البرز-واحدگرمدره
چندگروهي حسابداري   البرز-واحدنظراباد
چندگروهي حسابداري   ايلام -مركزدهلران
چندگروهي حسابداري   ايلام -واحدابدانان
چندگروهي حسابداري   ايلام -واحداركواز
چندگروهي حسابداري   ايلام -واحدچوار
چندگروهي حسابداري   ايلام -واحدسرابله
چندگروهي حسابداري   ايلام -واحدسرابله
چندگروهي حسابداري   ايلام -واحدمهران
چندگروهي حسابداري   بوشهر-مركزبرازجان
چندگروهي حسابداري   بوشهر-مركزبين المللي عسلويه
چندگروهي حسابداري   بوشهر-واحداهرم
چندگروهي حسابداري   بوشهر-واحدبندردير
چندگروهي حسابداري   بوشهر-واحدبندركنگان
چندگروهي حسابداري   بوشهر-واحدبندرگناوه
چندگروهي حسابداري   بوشهر-واحدجم
چندگروهي حسابداري   بوشهر-واحدخورموج
چندگروهي حسابداري   بوشهر-واحدشبانكاره
چندگروهي حسابداري   چهارمحال وبختياري -واحدجونقان
چندگروهي حسابداري   چهارمحال وبختياري -واحدشلمزار
چندگروهي حسابداري   چهارمحال وبختياري -واحدگندمان
چندگروهي حسابداري   چهارمحال وبختياري -واحدلردگان
چندگروهي حسابداري   خراسان جنوبي -مركزقائن
چندگروهي حسابداري   خراسان جنوبي -واحداسديه
چندگروهي حسابداري   خراسان جنوبي -واحدبشرويه
چندگروهي حسابداري   خراسان جنوبي -واحدحاجي اباد
چندگروهي حسابداري   خراسان جنوبي -واحدخضري دشت بياض
چندگروهي حسابداري   خراسان جنوبي -واحدخوسف
چندگروهي حسابداري   خراسان جنوبي -واحدزهان
چندگروهي حسابداري   خراسان جنوبي -واحدسرايان
چندگروهي حسابداري   خراسان جنوبي -واحدسربيشه
چندگروهي حسابداري   خراسان جنوبي -واحدطبس
چندگروهي حسابداري   خراسان جنوبي -واحدنهبندان
چندگروهي حسابداري   خراسان رضوي -واحدبجستان
چندگروهي حسابداري   خراسان رضوي -واحدجغتاي
چندگروهي حسابداري   خراسان رضوي -واحدجوين -نقاب
چندگروهي حسابداري   خراسان رضوي -واحدداورزن
چندگروهي حسابداري   خراسان رضوي -واحدسرولايت
چندگروهي حسابداري   خراسان رضوي -واحدمه ولات -فيض اباد
چندگروهي حسابداري   خراسان شمالي -واحداشخانه
چندگروهي حسابداري   خراسان شمالي -واحدجاجرم
چندگروهي حسابداري   خراسان شمالي -واحدراز
چندگروهي حسابداري   خراسان شمالي -واحدفاروج
چندگروهي حسابداري   خراسان شمالي -واحدگرمه
چندگروهي حسابداري   خوزستان -واحددهدز
چندگروهي حسابداري   خوزستان -واحدمسجدسليمان
چندگروهي حسابداري   زنجان -مركزقيدار
چندگروهي حسابداري   زنجان -واحدايجرود
چندگروهي حسابداري   زنجان -واحدخرمدره
چندگروهي حسابداري   زنجان -واحدسلطانيه
چندگروهي حسابداري   زنجان -واحدصائين قلعه
چندگروهي حسابداري   زنجان -واحدماه نشان
چندگروهي حسابداري   سمنان -مركزدامغان
چندگروهي حسابداري   سمنان -مركزسمنان
چندگروهي حسابداري   سمنان -واحدمجن
چندگروهي حسابداري   سمنان -واحدمهدي شهر
چندگروهي حسابداري   سمنان -واحدميامي
چندگروهي حسابداري   فارس -مركزاباده
چندگروهي حسابداري   فارس -مركزاباده
چندگروهي حسابداري   فارس -مركزلامرد
چندگروهي حسابداري   فارس -واحداباده طشك
چندگروهي حسابداري   فارس -واحداشكنان
چندگروهي حسابداري   فارس -واحداقليد
چندگروهي حسابداري   فارس -واحدبيرم
چندگروهي حسابداري   فارس -واحدخاوران
چندگروهي حسابداري   فارس -واحدسرچهان -كره اي
چندگروهي حسابداري   فارس -واحدششده وقره بلاغ
چندگروهي حسابداري   فارس -واحدقيروكارزين
چندگروهي حسابداري   فارس -واحدگله دار
چندگروهي حسابداري   فارس -واحدلار
چندگروهي حسابداري   فارس -واحدمهر
چندگروهي حسابداري   قزوين -واحداوج
چندگروهي حسابداري   كرمان -واحدانار
چندگروهي حسابداري   كرمان -واحدرابر
چندگروهي حسابداري   كرمان -واحدراور
چندگروهي حسابداري   كرمان -واحدراين
چندگروهي حسابداري   كرمان -واحدريگان
چندگروهي حسابداري   كرمان -واحدشهداد
چندگروهي حسابداري   كرمان -واحدشهربابك
چندگروهي حسابداري   كرمان -واحدقلعه گنج
چندگروهي حسابداري   كرمان -واحدكشكوييه
چندگروهي حسابداري   كرمان -واحدكوهبنان
چندگروهي حسابداري   كرمان -واحدگلباف
چندگروهي حسابداري   كرمانشاه -واحدروانسر
چندگروهي حسابداري   كهگيلويه -واحدلنده
چندگروهي حسابداري   كهگيلويه -واحدمارگون
چندگروهي حسابداري   كهگيلويه وبويراحمد-واحدچرام
چندگروهي حسابداري   كهگيلويه وبويراحمد-واحدسي سخت
چندگروهي حسابداري   گيلان -واحداستانه اشرفيه
چندگروهي حسابداري   گيلان -واحداملش
چندگروهي حسابداري   گيلان -واحدرضوانشهر
چندگروهي حسابداري   گيلان -واحدسياهكل
چندگروهي حسابداري   لرستان -واحدازنا
چندگروهي حسابداري   مازندران -مركزتنكابن
چندگروهي حسابداري   مازندران -واحدبندپي غربي
چندگروهي حسابداري   مازندران -واحدپل سفيد
چندگروهي حسابداري   مازندران -واحدجويبار
چندگروهي حسابداري   مازندران -واحدچمستان
چندگروهي حسابداري   مازندران -واحدرينه
چندگروهي حسابداري   مازندران -واحدزيراب
چندگروهي حسابداري   مازندران -واحدكله بست
چندگروهي حسابداري   مازندران -واحدنوشهر
چندگروهي حسابداري   هرمزگان -مركزبندرلنگه
چندگروهي حسابداري   هرمزگان -واحدابوموسي
چندگروهي حسابداري   هرمزگان -واحدبستك
چندگروهي حسابداري   هرمزگان -واحدبين المللي كيش
چندگروهي حسابداري   هرمزگان -واحدپارسيان
چندگروهي حسابداري   همدان -مركزبهار
چندگروهي حسابداري   همدان -واحددمق
چندگروهي حسابداري   همدان -واحدقروه درجزين
چندگروهي حسابداري   همدان -واحدقهاوند
چندگروهي حسابداري   همدان -واحدلالجين
چندگروهي حسابداري   يزد-مركزاردكان
چندگروهي حسابداري   يزد-مركزاردكان
چندگروهي حسابداري   يزد-مركزبافق
چندگروهي حسابداري   يزد-مركزرضوانشهرصدوق
چندگروهي حسابداري   يزد-مركزمهريز
چندگروهي حسابداري   يزد-مركزميبد
چندگروهي حسابداري   يزد-واحدابركوه
چندگروهي حسابداري   يزد-واحدمروست
چندگروهي شيمي /كاربردي اذربايجان شرقي -واحدبنيس
چندگروهي شيمي /كاربردي اذربايجان غربي -واحدتكاب
چندگروهي شيمي /كاربردي استان مركزي -مركزدليجان
چندگروهي شيمي /كاربردي اصفهان -مركزتيران
چندگروهي شيمي /كاربردي اصفهان -مركزنايين
چندگروهي شيمي /كاربردي ايلام -واحددره شهر
چندگروهي شيمي /كاربردي بوشهر-مركزبين المللي عسلويه
چندگروهي شيمي /كاربردي بوشهر-واحدبندركنگان
چندگروهي شيمي /كاربردي بوشهر-واحدبندرگناوه
چندگروهي شيمي /كاربردي بوشهر-واحدخورموج
چندگروهي شيمي /كاربردي تهران -مركزدماوند
چندگروهي شيمي /كاربردي خراسان جنوبي -مركزبيرجند
چندگروهي شيمي /كاربردي خراسان جنوبي -مركزقائن
چندگروهي شيمي /كاربردي خراسان جنوبي -واحدطبس
چندگروهي شيمي /كاربردي خراسان رضوي -مركزسبزوار
چندگروهي شيمي /كاربردي خراسان رضوي -مركزفريمان
چندگروهي شيمي /كاربردي خراسان رضوي -مركزگناباد
چندگروهي شيمي /كاربردي خراسان رضوي -واحدتايباد
چندگروهي شيمي /كاربردي خراسان رضوي -واحدخواف
چندگروهي شيمي /كاربردي خراسان رضوي -واحددرگز
چندگروهي شيمي /كاربردي خراسان شمالي -مركزبجنورد
چندگروهي شيمي /كاربردي خوزستان -مركزابادان
چندگروهي شيمي /كاربردي خوزستان -مركزبندرامام خميني
چندگروهي شيمي /كاربردي خوزستان -واحدانديمشك
چندگروهي شيمي /كاربردي خوزستان -واحدشوشتر
چندگروهي شيمي /كاربردي سيستان وبلوچستان -مركززاهدان
چندگروهي شيمي /كاربردي فارس -مركزاباده
چندگروهي شيمي /كاربردي فارس -مركزاستهبان
چندگروهي شيمي /كاربردي فارس -مركزجهرم
چندگروهي شيمي /كاربردي فارس -مركزخرامه
چندگروهي شيمي /كاربردي فارس -مركزكازرون
چندگروهي شيمي /كاربردي فارس -مركزلامرد
چندگروهي شيمي /كاربردي فارس -واحدمرودشت
چندگروهي شيمي /كاربردي كرمان -مركزكرمان
چندگروهي شيمي /كاربردي كرمانشاه -مركزكرمانشاه
چندگروهي شيمي /كاربردي كهگيلويه وبويراحمد-مركزدوگنبدان
چندگروهي شيمي /كاربردي گلستان -واحدعلي ابادكتول
چندگروهي شيمي /كاربردي لرستان -مركزالشتر
چندگروهي شيمي /كاربردي مازندران -مركزبهشهر
چندگروهي شيمي /كاربردي مازندران -مركزرامسر
چندگروهي شيمي /كاربردي همدان -مركزتويسركان
چندگروهي شيمي /كاربردي يزد-مركزرضوانشهرصدوق
چندگروهي شيمي /كاربردي يزد-مركزيزد
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اذربايجان شرقي -مركزتبريز
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اذربايجان شرقي -مركزمراغه
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اذربايجان شرقي -مركزميانه
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اذربايجان غربي -مركزخوي
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اذربايجان غربي -مركزمهاباد
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اردبيل -مركزاردبيل
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   استان مركزي -مركزاراك
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اصفهان -مركزخوانسار
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اصفهان -مركزسميرم
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اصفهان -مركزشهرضا
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اصفهان -مركزكوهپايه
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اصفهان -مركزگلپايگان
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اصفهان -مركزنطنز
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   اصفهان -واحدكاشان
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   بوشهر-مركزبوشهر
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   تهران -تهران جنوب
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   تهران -مركزپاكدشت
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   تهران -واحدلواسانات
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   خراسان جنوبي -مركزبيرجند
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   خراسان جنوبي -واحدخوسف
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   خراسان رضوي -مركزتربت حيدريه
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   خراسان رضوي -مركزسبزوار
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   خراسان رضوي -مركزگناباد
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   خراسان رضوي -واحدچناران
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   خوزستان -مركزاهواز
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   خوزستان -مركزشادگان
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   خوزستان -واحدرامشير
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   خوزستان -واحدشوشتر
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   خوزستان -واحدهويزه
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   زنجان -واحدخرمدره
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   سمنان -مركزدامغان
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   سمنان -واحدايوانكي
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   سيستان وبلوچستان -مركززاهدان
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   فارس -مركزاوز
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   فارس -مركزجهرم
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   فارس -مركزشيراز
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   فارس -مركزفيروزاباد
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   قزوين -مركزتاكستان
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   كرمان -مركزكرمان
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   كرمانشاه -مركزكرمانشاه
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   كهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   گلستان -مركزبندرتركمن
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   گلستان -مركزگرگان
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   گيلان -مركزصومعه سرا
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   گيلان -واحداستانه اشرفيه
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   لرستان -مركزالشتر
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   لرستان -مركزخرم اباد
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   مازندران -مركزامل
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   مازندران -مركزبهشهر
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   مازندران -مركزتنكابن
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   مازندران -مركزساري
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   مازندران -مركزمحموداباد
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   مازندران -واحدپل سفيد
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   مازندران -واحدقائم شهر
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   همدان -مركزملاير
چندگروهي علم اطلاعات ودانش شناسي   يزد-مركزتفت
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اذربايجان شرقي -مركزشبستر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اذربايجان شرقي -مركزميانه
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اذربايجان شرقي -مركزهشترود
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اذربايجان شرقي -واحدجلفا
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اذربايجان شرقي -واحدزنوز
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اذربايجان شرقي -واحدسراب
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اذربايجان شرقي -واحدشربيان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اذربايجان شرقي -واحدگوگان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اذربايجان شرقي -واحدملكان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اذربايجان شرقي -واحدورزقان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اذربايجان غربي -واحدسيه چشمه
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اردبيل -مركزاردبيل
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اردبيل -مركزخلخال
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اردبيل -مركزگرمي
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اردبيل -مركزمشكين شهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اردبيل -واحدپارس اباد
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اردبيل -واحدگيوي
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اردبيل -واحدنير
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري استان مركزي -مركزخمين
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري استان مركزي -مركزدليجان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري استان مركزي -مركزساوه
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري استان مركزي -مركزشازند
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري استان مركزي -مركزمحلات
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري استان مركزي -واحداشتيان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري استان مركزي -واحدتفرش
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري استان مركزي -واحدفرمهين
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري استان مركزي -واحدكميجان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري استان مركزي -واحدميلاجرد
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركزاران وبيدگل
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركزاردستان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركزتيران
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركززرين شهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركزسميرم
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركزشاهين شهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركزشهرضا
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركزفريدون شهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركزكوهپايه
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركزنايين
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركزنطنز
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -مركزوزوان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -واحدبوئين ومياندشت
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -واحدچادگان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -واحدخوراسگان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -واحدداران
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -واحددهق
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -واحدفلاورجان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري اصفهان -واحدمباركه
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري ايلام -مركزدهلران
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري ايلام -واحدابدانان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري ايلام -واحدچوار
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري ايلام -واحددره شهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري ايلام -واحدسرابله
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري بوشهر-مركزبوشهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري بوشهر-واحدخورموج
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري بوشهر-واحدشبانكاره
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري تهران -مركزپاكدشت
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري تهران -مركزحسن اباد
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري تهران -مركزدماوند
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري تهران -مركزورامين
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري تهران -واحدشهرجديدپرديس
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري تهران -واحدشهريار
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري تهران -واحدملارد
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري چهارمحال وبختياري -مركزشهركرد
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري چهارمحال وبختياري -واحدسامان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان جنوبي -مركزبيرجند
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان جنوبي -مركزفردوس
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان جنوبي -مركزقائن
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان رضوي -مركزتربت حيدريه
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان رضوي -مركزسبزوار
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان رضوي -مركزقوچان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان رضوي -مركزكاشمر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان رضوي -واحدتايباد
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان رضوي -واحدجغتاي
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان رضوي -واحدچناران
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان رضوي -واحددرگز
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان رضوي -واحدكاخك
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان شمالي -مركزبجنورد
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان شمالي -واحداسفراين
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خراسان شمالي -واحدشيروان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خوزستان -مركزابادان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خوزستان -مركزبهبهان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خوزستان -مركزخرمشهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خوزستان -مركزدزفول
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خوزستان -واحدايذه
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خوزستان -واحدشوش
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خوزستان -واحدماهشهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خوزستان -واحدمسجدسليمان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري خوزستان -واحدهنديجان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري زنجان -مركزقيدار
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري زنجان -واحدصائين قلعه
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري سمنان -مركزدامغان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري سمنان -مركزسمنان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري سمنان -مركزشاهرود
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري سمنان -مركزگرمسار
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري سيستان وبلوچستان -مركزچابهار
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري سيستان وبلوچستان -مركززابل
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري سيستان وبلوچستان -مركززاهدان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري سيستان وبلوچستان -واحدراسك
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري سيستان وبلوچستان -واحدسوران
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -مركزاباده
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -مركزاباده
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -مركزاوز
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -مركزجهرم
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -مركزجهرم
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -مركزصفاشهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -مركزفسا
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -مركزكازرون
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -مركزلامرد
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -مركزنورابادممسني
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -واحداباده طشك
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -واحدخاوران
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -واحدزرين دشت
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -واحدسپيدان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -واحدسرچهان -كره اي
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -واحدسروستان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -واحدششده وقره بلاغ
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -واحدفراشبند
چندگروهي علوم اقتصادي   فارس -واحدقيروكارزين
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -واحدلار
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -واحدلار
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري فارس -واحدمهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري قزوين -مركزبويين زهرا
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري قزوين -واحدشال
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كردستان -مركزبيجار
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كردستان -مركزسنندج
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كردستان -واحدبانه
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كردستان -واحدديواندره
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كرمان -مركزكرمان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كرمان -واحدانار
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كرمان -واحدراور
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كرمانشاه -مركزاسلام ابادغرب
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كرمانشاه -واحدپاوه
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كرمانشاه -واحدكنگاور
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كرمانشاه -واحدگيلانغرب
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كهگيلويه وبويراحمد-مركزدوگنبدان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كهگيلويه وبويراحمد-واحدباشت
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كهگيلويه وبويراحمد-واحددهدشت
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري كهگيلويه وبويراحمد-واحدسي سخت
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري گلستان -مركزگرگان
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري گلستان -واحداق قلا
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري گلستان -واحدعلي ابادكتول
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري گلستان -واحدكلاله
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري گيلان -مركزرودسر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري لرستان -مركزاليگودرز
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري مازندران -مركزامل
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري مازندران -مركزبابل
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري مازندران -مركزبهشهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري مازندران -مركزرامسر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري مازندران -مركزساري
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري مازندران -واحدرينه
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري مازندران -واحدزيراب
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري مازندران -واحدقائم شهر
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري هرمزگان -مركزبندرعباس
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري هرمزگان -مركزميناب
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري هرمزگان -واحدبين المللي كيش
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري هرمزگان -واحدقشم
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري همدان -مركزبهار
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري همدان -مركزرزن
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري همدان -مركزملاير
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري همدان -واحددمق
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري همدان -واحدفامنين
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري يزد-مركزتفت
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري يزد-مركزمهريز
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري يزد-مركزميبد
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري يزد-مركزيزد
چندگروهي علوم اقتصادي /اقتصادنظري يزد-واحدزارچ
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -مركزبناب
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -مركزتبريز
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -مركزمراغه
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -مركزميانه
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -مركزهشترود
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحداذرشهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدبناب جديد
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدتركمنچاي
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدجلفا
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدخداجو
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدسراب
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدشربيان
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدعجب شير
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدقره اغاج
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدكليبر
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدگوگان
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدممقان
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدورزقان
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدهادي شهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان شرقي -واحدهريس
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان غربي -مركزشاهين دژ
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان غربي -واحدتكاب
چندگروهي مديريت بازرگاني   اذربايجان غربي -واحدسيه چشمه
چندگروهي مديريت بازرگاني   اردبيل -مركزگرمي
چندگروهي مديريت بازرگاني   اردبيل -مركزمشكين شهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   اردبيل -واحدارشق /رضي /
چندگروهي مديريت بازرگاني   اردبيل -واحدبيله سوار
چندگروهي مديريت بازرگاني   اردبيل -واحدپارس اباد
چندگروهي مديريت بازرگاني   اردبيل -واحدتازه كندانگوت
چندگروهي مديريت بازرگاني   اردبيل -واحدگيوي
چندگروهي مديريت بازرگاني   اردبيل -واحدنمين
چندگروهي مديريت بازرگاني   اردبيل -واحدنير
چندگروهي مديريت بازرگاني   اردبيل -واحدهير
چندگروهي مديريت بازرگاني   استان مركزي -مركزدليجان
چندگروهي مديريت بازرگاني   استان مركزي -مركزمحلات
چندگروهي مديريت بازرگاني   استان مركزي -واحداشتيان
چندگروهي مديريت بازرگاني   استان مركزي -واحدتفرش
چندگروهي مديريت بازرگاني   استان مركزي -واحدغرق اباد/نوبران /
چندگروهي مديريت بازرگاني   استان مركزي -واحدقورچي باشي /چهارچشمه /
چندگروهي مديريت بازرگاني   استان مركزي -واحدكميجان
چندگروهي مديريت بازرگاني   استان مركزي -واحدميلاجرد
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -مركزاردستان
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -مركزخوانسار
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -مركزفريدون شهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -مركزكوهپايه
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -مركزنايين
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -مركزنطنز
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -مركزوزوان
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدباغبهادران
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدبرزك
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدبوئين ومياندشت
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدجرقويه عليا
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدخور
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدداران
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحددهق
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدزاينده رود
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدزواره
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدفولادشهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدقمصر
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدورزنه
چندگروهي مديريت بازرگاني   اصفهان -واحدهرند
چندگروهي مديريت بازرگاني   البرز-واحدطالقان
چندگروهي مديريت بازرگاني   ايلام -مركزدهلران
چندگروهي مديريت بازرگاني   ايلام -واحدابدانان
چندگروهي مديريت بازرگاني   ايلام -واحدايوان
چندگروهي مديريت بازرگاني   ايلام -واحددره شهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   ايلام -واحدسرابله
چندگروهي مديريت بازرگاني   بوشهر-مركزبين المللي عسلويه
چندگروهي مديريت بازرگاني   بوشهر-واحداهرم
چندگروهي مديريت بازرگاني   بوشهر-واحدبندردير
چندگروهي مديريت بازرگاني   بوشهر-واحدبندرديلم
چندگروهي مديريت بازرگاني   بوشهر-واحدبندركنگان
چندگروهي مديريت بازرگاني   بوشهر-واحدبندرگناوه
چندگروهي مديريت بازرگاني   بوشهر-واحدجم
چندگروهي مديريت بازرگاني   بوشهر-واحدخورموج
چندگروهي مديريت بازرگاني   بوشهر-واحدشبانكاره
چندگروهي مديريت بازرگاني   تهران -مركزپاكدشت
چندگروهي مديريت بازرگاني   تهران -واحدشهرجديدپرديس
چندگروهي مديريت بازرگاني   تهران -واحدفيروزكوه
چندگروهي مديريت بازرگاني   چهارمحال وبختياري -مركزفارسان
چندگروهي مديريت بازرگاني   چهارمحال وبختياري -واحدجونقان
چندگروهي مديريت بازرگاني   چهارمحال وبختياري -واحدشلمزار
چندگروهي مديريت بازرگاني   چهارمحال وبختياري -واحدگندمان
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان جنوبي -مركزفردوس
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان جنوبي -مركزقائن
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان جنوبي -واحداسديه
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان جنوبي -واحدخضري دشت بياض
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان جنوبي -واحدخوسف
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان جنوبي -واحدزهان
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان جنوبي -واحدسرايان
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان جنوبي -واحدسربيشه
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان جنوبي -واحدطبس
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان جنوبي -واحدنهبندان
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -مركزتربت حيدريه
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -مركزگناباد
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -واحدبجستان
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -واحدتايباد
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -واحدتربت جام
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -واحدجوين -نقاب
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -واحدخواف
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -واحدداورزن
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -واحددرگز
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -واحددوغارون
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -واحدعشق اباد
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -واحدفيروزه
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان رضوي -واحدمه ولات -فيض اباد
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان شمالي -واحداشخانه
چندگروهي مديريت بازرگاني   خراسان شمالي -واحدگرمه
چندگروهي مديريت بازرگاني   خوزستان -واحداغاجاري
چندگروهي مديريت بازرگاني   خوزستان -واحدمسجدسليمان
چندگروهي مديريت بازرگاني   خوزستان -واحدهنديجان
چندگروهي مديريت بازرگاني   زنجان -مركزابهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   زنجان -مركزقيدار
چندگروهي مديريت بازرگاني   زنجان -واحدايجرود
چندگروهي مديريت بازرگاني   زنجان -واحدخرمدره
چندگروهي مديريت بازرگاني   زنجان -واحدصائين قلعه
چندگروهي مديريت بازرگاني   زنجان -واحدماه نشان
چندگروهي مديريت بازرگاني   سمنان -مركزدامغان
چندگروهي مديريت بازرگاني   سمنان -مركزسمنان
چندگروهي مديريت بازرگاني   سمنان -مركزسمنان
چندگروهي مديريت بازرگاني   سمنان -مركزشاهرود
چندگروهي مديريت بازرگاني   سمنان -واحدايوانكي
چندگروهي مديريت بازرگاني   سمنان -واحدمجن
چندگروهي مديريت بازرگاني   سمنان -واحدمهدي شهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   سيستان وبلوچستان -مركزايرانشهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   سيستان وبلوچستان -واحدراسك
چندگروهي مديريت بازرگاني   سيستان وبلوچستان -واحدنيك شهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   فارس -مركزبوانات
چندگروهي مديريت بازرگاني   فارس -مركزصفاشهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   فارس -مركزفيروزاباد
چندگروهي مديريت بازرگاني   فارس -مركزلامرد
چندگروهي مديريت بازرگاني   فارس -واحداقليد
چندگروهي مديريت بازرگاني   فارس -واحدبيرم
چندگروهي مديريت بازرگاني   فارس -واحدخاوران
چندگروهي مديريت بازرگاني   فارس -واحدخنج
چندگروهي مديريت بازرگاني   فارس -واحدسپيدان
چندگروهي مديريت بازرگاني   فارس -واحدلار
چندگروهي مديريت بازرگاني   فارس -واحدنودان
چندگروهي مديريت بازرگاني   قزوين -مركزبويين زهرا
چندگروهي مديريت بازرگاني   قزوين -واحداوج
چندگروهي مديريت بازرگاني   قزوين -واحدشال
چندگروهي مديريت بازرگاني   كردستان -واحدبانه
چندگروهي مديريت بازرگاني   كردستان -واحدديواندره
چندگروهي مديريت بازرگاني   كردستان -واحدقروه
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -مركزبافت
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -مركزسيرجان
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -واحدانار
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -واحدبردسير
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -واحدراور
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -واحدراين
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -واحدشهداد
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -واحدشهربابك
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -واحدكشكوييه
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -واحدكوهبنان
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -واحدكهنوج
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمان -واحدمنوجان
چندگروهي مديريت بازرگاني   كرمانشاه -واحدپاوه
چندگروهي مديريت بازرگاني   كهگيلويه -واحدلنده
چندگروهي مديريت بازرگاني   كهگيلويه وبويراحمد-مركزدوگنبدان
چندگروهي مديريت بازرگاني   گلستان -واحدازادشهر
چندگروهي مديريت بازرگاني   گلستان -واحدبندرگز
چندگروهي مديريت بازرگاني   گلستان -واحدراميان
چندگروهي مديريت بازرگاني   گلستان -واحدعلي ابادكتول
چندگروهي مديريت بازرگاني   گيلان -مركزرودسر
چندگروهي مديريت بازرگاني   گيلان -واحداستارا
چندگروهي مديريت بازرگاني   لرستان -مركزپلدختر
چندگروهي مديريت بازرگاني   لرستان -واحددورود
چندگروهي مديريت بازرگاني   مازندران -مركزمحموداباد
چندگروهي مديريت بازرگاني   مازندران -واحدبهنمير
چندگروهي مديريت بازرگاني   مازندران -واحدپل سفيد
چندگروهي مديريت بازرگاني   مازندران -واحدرينه
چندگروهي مديريت بازرگاني   مازندران -واحدزيراب
چندگروهي مديريت بازرگاني   مازندران -واحدكله بست
چندگروهي مديريت بازرگاني   مازندران -واحدنكا
چندگروهي مديريت بازرگاني   هرمزگان -مركزبندرلنگه
چندگروهي مديريت بازرگاني   هرمزگان -واحدابوموسي
چندگروهي مديريت بازرگاني   هرمزگان -واحدبستك
چندگروهي مديريت بازرگاني   هرمزگان -واحدبندرجاسك
چندگروهي مديريت بازرگاني   هرمزگان -واحدبندرخمير
چندگروهي مديريت بازرگاني   هرمزگان -واحدبين المللي كيش
چندگروهي مديريت بازرگاني   هرمزگان -واحدپارسيان
چندگروهي مديريت بازرگاني   هرمزگان -واحدحاجي اباد
چندگروهي مديريت بازرگاني   هرمزگان -واحدسيريك
چندگروهي مديريت بازرگاني   همدان -مركزاسداباد
چندگروهي مديريت بازرگاني   همدان -مركزرزن
چندگروهي مديريت بازرگاني   همدان -واحددمق
چندگروهي مديريت بازرگاني   همدان -واحدفامنين
چندگروهي مديريت بازرگاني   همدان -واحدقهاوند
چندگروهي مديريت بازرگاني   يزد-مركزاردكان
چندگروهي مديريت بازرگاني   يزد-مركزاردكان
چندگروهي مديريت بازرگاني   يزد-مركزبافق
چندگروهي مديريت بازرگاني   يزد-مركزتفت
چندگروهي مديريت بازرگاني   يزد-مركزرضوانشهرصدوق
چندگروهي مديريت بازرگاني   يزد-مركزمهريز
چندگروهي مديريت بازرگاني   يزد-مركزميبد
چندگروهي مديريت بازرگاني   يزد-مركزيزد
چندگروهي مديريت بازرگاني   يزد-واحدابركوه
چندگروهي مديريت بازرگاني   يزد-واحدزارچ
چندگروهي مديريت بازرگاني   يزد-واحدمروست
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان شرقي -مركزهشترود
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان شرقي -واحداسكو
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان شرقي -واحدايلخچي
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان شرقي -واحدجلفا
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان شرقي -واحدقره اغاج
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان شرقي -واحدملكان
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان شرقي -واحدورزقان
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان شرقي -واحدهادي شهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان غربي -مركزاروميه
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان غربي -مركزشاهين دژ
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان غربي -مركزماكو
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان غربي -مركزمهاباد
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان غربي -مركزمياندواب
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان غربي -مركزنقده
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان غربي -واحدپيرانشهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان غربي -واحدفيرورق
چندگروهي مديريت جهانگردي   اذربايجان غربي -واحدقره ضياالدين
چندگروهي مديريت جهانگردي   اردبيل -مركزاردبيل
چندگروهي مديريت جهانگردي   اردبيل -مركزخلخال
چندگروهي مديريت جهانگردي   اردبيل -مركزمشكين شهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   اردبيل -واحدسرعين
چندگروهي مديريت جهانگردي   استان مركزي -مركزخمين
چندگروهي مديريت جهانگردي   استان مركزي -مركزمحلات
چندگروهي مديريت جهانگردي   استان مركزي -واحدغرق اباد/نوبران /
چندگروهي مديريت جهانگردي   استان مركزي -واحدفرمهين
چندگروهي مديريت جهانگردي   استان مركزي -واحدكميجان
چندگروهي مديريت جهانگردي   استان مركزي -واحدميلاجرد
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -مركزاردستان
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -مركزتيران
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -مركزخوانسار
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -مركزگلپايگان
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -مركزنايين
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -مركزنجف اباد
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -مركزوزوان
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -واحدباغبهادران
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -واحدبرزك
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -واحدبوئين ومياندشت
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -واحدچادگان
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -واحددهاقان
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -واحددهق
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -واحدقمصر
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -واحدكاشان
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -واحدگز
چندگروهي مديريت جهانگردي   اصفهان -واحدهرند
چندگروهي مديريت جهانگردي   البرز-واحدطالقان
چندگروهي مديريت جهانگردي   ايلام -مركزايلام
چندگروهي مديريت جهانگردي   ايلام -واحددره شهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   بوشهر-مركزبوشهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   بوشهر-مركزبين المللي عسلويه
چندگروهي مديريت جهانگردي   بوشهر-واحداهرم
چندگروهي مديريت جهانگردي   تهران -مركزحسن اباد
چندگروهي مديريت جهانگردي   تهران -مركزدماوند
چندگروهي مديريت جهانگردي   تهران -واحدملارد
چندگروهي مديريت جهانگردي   چهارمحال وبختياري -مركزشهركرد
چندگروهي مديريت جهانگردي   چهارمحال وبختياري -مركزفارسان
چندگروهي مديريت جهانگردي   چهارمحال وبختياري -واحدسامان
چندگروهي مديريت جهانگردي   چهارمحال وبختياري -واحدلردگان
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان جنوبي -مركزبيرجند
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان جنوبي -مركزفردوس
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان جنوبي -مركزقائن
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان جنوبي -واحدخضري دشت بياض
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان جنوبي -واحدطبس
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -مركزتربت حيدريه
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -مركزفريمان
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -مركزقوچان
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -مركزكاشمر
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -مركزگناباد
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -مركزنيشابور
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -واحدتربت جام
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -واحدجوين -نقاب
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -واحدچناران
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -واحدزبرخان /قدمگاه /
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -واحدعشق اباد
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان رضوي -واحدمه ولات -فيض اباد
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان شمالي -مركزبجنورد
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان شمالي -واحداسفراين
چندگروهي مديريت جهانگردي   خراسان شمالي -واحدفاروج
چندگروهي مديريت جهانگردي   خوزستان -مركزابادان
چندگروهي مديريت جهانگردي   خوزستان -مركزرامهرمز
چندگروهي مديريت جهانگردي   خوزستان -واحدبستان
چندگروهي مديريت جهانگردي   خوزستان -واحدشوش
چندگروهي مديريت جهانگردي   خوزستان -واحدشوشتر
چندگروهي مديريت جهانگردي   خوزستان -واحدماهشهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   خوزستان -واحدهنديجان
چندگروهي مديريت جهانگردي   زنجان -مركزابهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   زنجان -مركززنجان
چندگروهي مديريت جهانگردي   زنجان -واحدسلطانيه
چندگروهي مديريت جهانگردي   سمنان -مركزدامغان
چندگروهي مديريت جهانگردي   سمنان -مركزسمنان
چندگروهي مديريت جهانگردي   سمنان -مركزسمنان
چندگروهي مديريت جهانگردي   سمنان -مركزشاهرود
چندگروهي مديريت جهانگردي   سمنان -مركزگرمسار
چندگروهي مديريت جهانگردي   سمنان -واحدمجن
چندگروهي مديريت جهانگردي   سمنان -واحدمهدي شهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   سيستان وبلوچستان -مركزسراوان
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -مركزاوز
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -مركزجهرم
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -مركزفسا
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -مركزفيروزاباد
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -مركزلامرد
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -واحداشكنان
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -واحدپاسارگاد
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -واحدخاوران
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -واحدخنج
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -واحدسپيدان
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -واحدفراشبند
چندگروهي مديريت جهانگردي   فارس -واحدمرودشت
چندگروهي مديريت جهانگردي   قزوين -مركزبويين زهرا
چندگروهي مديريت جهانگردي   قزوين -مركزقزوين
چندگروهي مديريت جهانگردي   قزوين -واحددانسفهان
چندگروهي مديريت جهانگردي   قزوين -واحدشال
چندگروهي مديريت جهانگردي   كردستان -مركزسنندج
چندگروهي مديريت جهانگردي   كردستان -واحدبانه
چندگروهي مديريت جهانگردي   كردستان -واحدديواندره
چندگروهي مديريت جهانگردي   كرمان -مركزبم
چندگروهي مديريت جهانگردي   كرمان -واحدباغين
چندگروهي مديريت جهانگردي   كرمان -واحدنرماشير
چندگروهي مديريت جهانگردي   كرمانشاه -مركزكرمانشاه
چندگروهي مديريت جهانگردي   كهگيلويه وبويراحمد-مركزدوگنبدان
چندگروهي مديريت جهانگردي   كهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج
چندگروهي مديريت جهانگردي   كهگيلويه وبويراحمد-واحدچرام
چندگروهي مديريت جهانگردي   كهگيلويه وبويراحمد-واحدسي سخت
چندگروهي مديريت جهانگردي   گلستان -مركزبندرتركمن
چندگروهي مديريت جهانگردي   گلستان -مركزگرگان
چندگروهي مديريت جهانگردي   گلستان -واحداق قلا
چندگروهي مديريت جهانگردي   گلستان -واحدراميان
چندگروهي مديريت جهانگردي   گلستان -واحدعلي ابادكتول
چندگروهي مديريت جهانگردي   گلستان -واحدكردكوي
چندگروهي مديريت جهانگردي   گلستان -واحدگاليكش
چندگروهي مديريت جهانگردي   گيلان -واحدرضوانشهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   گيلان -واحدفومن
چندگروهي مديريت جهانگردي   گيلان -واحدكلاچاي
چندگروهي مديريت جهانگردي   گيلان -واحدلنگرود
چندگروهي مديريت جهانگردي   لرستان -مركزاليگودرز
چندگروهي مديريت جهانگردي   لرستان -واحدازنا
چندگروهي مديريت جهانگردي   لرستان -واحددورود
چندگروهي مديريت جهانگردي   لرستان -واحدنوراباددلفان
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -مركزامل
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -مركزبابل
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -مركزبهشهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -مركزرامسر
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -مركزمحموداباد
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -واحدپل سفيد
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -واحدچمستان
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -واحدرينه
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -واحدزيراب
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -واحدقائم شهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -واحدنكا
چندگروهي مديريت جهانگردي   مازندران -واحدنوشهر
چندگروهي مديريت جهانگردي   هرمزگان -مركزبندرعباس
چندگروهي مديريت جهانگردي   هرمزگان -واحدابوموسي
چندگروهي مديريت جهانگردي   هرمزگان -واحدبين المللي كيش
چندگروهي مديريت جهانگردي   هرمزگان -واحدقشم
چندگروهي مديريت جهانگردي   همدان -مركزكبودراهنگ
چندگروهي مديريت جهانگردي   همدان -واحدفامنين
چندگروهي مديريت جهانگردي   همدان -واحدلالجين
چندگروهي مديريت جهانگردي   يزد-مركزبافق
چندگروهي مديريت جهانگردي   يزد-مركزتفت
چندگروهي مديريت جهانگردي   يزد-مركزرضوانشهرصدوق
چندگروهي مديريت جهانگردي   يزد-مركزمهريز
چندگروهي مديريت جهانگردي   يزد-مركزمهريز
چندگروهي مديريت جهانگردي   يزد-مركزميبد
چندگروهي مديريت جهانگردي   يزد-مركزيزد
چندگروهي مديريت جهانگردي   يزد-مركزيزد
چندگروهي مديريت جهانگردي   يزد-واحدابركوه
چندگروهي مديريت جهانگردي   يزد-واحدزارچ
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -مركزبناب
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -مركزميانه
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -مركزهشترود
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحداذرشهر
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحدايلخچي
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحدبستان اباد
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحدبناب جديد
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحدبنيس
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحدتركمنچاي
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحدجلفا
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحدخاروانا
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحدسراب
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحدكليبر
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحدگوگان
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان شرقي -واحدورزقان
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان غربي -واحدتكاب
چندگروهي مديريت دولتي   اذربايجان غربي -واحدسيه چشمه
چندگروهي مديريت دولتي   اردبيل -مركزخلخال
چندگروهي مديريت دولتي   اردبيل -مركزگرمي
چندگروهي مديريت دولتي   اردبيل -مركزمشكين شهر
چندگروهي مديريت دولتي   اردبيل -واحدارشق /رضي /
چندگروهي مديريت دولتي   اردبيل -واحدگيوي
چندگروهي مديريت دولتي   اردبيل -واحدنير
چندگروهي مديريت دولتي   اردبيل -واحدهير
چندگروهي مديريت دولتي   استان مركزي -مركزخمين
چندگروهي مديريت دولتي   استان مركزي -مركزمحلات
چندگروهي مديريت دولتي   استان مركزي -واحدتفرش
چندگروهي مديريت دولتي   استان مركزي -واحدقورچي باشي /چهارچشمه /
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -مركزخوانسار
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -مركزفريدون شهر
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -مركزگلپايگان
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -مركزنطنز
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -مركزوزوان
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -واحدبرزك
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -واحدبوئين ومياندشت
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -واحدجرقويه عليا
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -واحدچادگان
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -واحدخور
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -واحدداران
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -واحددهق
چندگروهي مديريت دولتي   اصفهان -واحدورزنه
چندگروهي مديريت دولتي   ايلام -مركزدهلران
چندگروهي مديريت دولتي   ايلام -واحداركواز
چندگروهي مديريت دولتي   ايلام -واحدايوان
چندگروهي مديريت دولتي   ايلام -واحددره شهر
چندگروهي مديريت دولتي   ايلام -واحدسرابله
چندگروهي مديريت دولتي   ايلام -واحدموسيان
چندگروهي مديريت دولتي   ايلام -واحدمهران
چندگروهي مديريت دولتي   بوشهر-واحدبندردير
چندگروهي مديريت دولتي   بوشهر-واحدبندرديلم
چندگروهي مديريت دولتي   بوشهر-واحدبندركنگان
چندگروهي مديريت دولتي   بوشهر-واحدبندرگناوه
چندگروهي مديريت دولتي   بوشهر-واحدخورموج
چندگروهي مديريت دولتي   تهران -واحدفيروزكوه
چندگروهي مديريت دولتي   چهارمحال وبختياري -واحدبلداجي
چندگروهي مديريت دولتي   چهارمحال وبختياري -واحدجونقان
چندگروهي مديريت دولتي   چهارمحال وبختياري -واحدشلمزار
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان جنوبي -مركزقائن
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان جنوبي -واحداسديه
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان جنوبي -واحدبشرويه
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان جنوبي -واحدخضري دشت بياض
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان جنوبي -واحدخوسف
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان جنوبي -واحدزهان
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان جنوبي -واحدسرايان
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان جنوبي -واحدطبس
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان جنوبي -واحدنهبندان
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان رضوي -مركزگناباد
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان رضوي -واحدبجستان
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان رضوي -واحدتايباد
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان رضوي -واحدجوين -نقاب
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان رضوي -واحدچناران
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان رضوي -واحددرگز
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان رضوي -واحددوغارون
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان رضوي -واحدزبرخان /قدمگاه /
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان رضوي -واحدسرخس
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان رضوي -واحدفيروزه
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان شمالي -واحداشخانه
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان شمالي -واحدجاجرم
چندگروهي مديريت دولتي   خراسان شمالي -واحدگرمه
چندگروهي مديريت دولتي   خوزستان -واحدلالي
چندگروهي مديريت دولتي   زنجان -مركزابهر
چندگروهي مديريت دولتي   زنجان -واحدايجرود
چندگروهي مديريت دولتي   زنجان -واحدماه نشان
چندگروهي مديريت دولتي   سمنان -مركزدامغان
چندگروهي مديريت دولتي   سمنان -مركزسمنان
چندگروهي مديريت دولتي   سمنان -مركزسمنان
چندگروهي مديريت دولتي   سمنان -مركزشاهرود
چندگروهي مديريت دولتي   سمنان -واحدايوانكي
چندگروهي مديريت دولتي   سمنان -واحدمجن
چندگروهي مديريت دولتي   سمنان -واحدمهدي شهر
چندگروهي مديريت دولتي   سمنان -واحدميامي
چندگروهي مديريت دولتي   سيستان وبلوچستان -واحدراسك
چندگروهي مديريت دولتي   سيستان وبلوچستان -واحدسوران
چندگروهي مديريت دولتي   فارس -مركزاباده
چندگروهي مديريت دولتي   فارس -مركزاوز
چندگروهي مديريت دولتي   فارس -مركزبوانات
چندگروهي مديريت دولتي   فارس -مركزفيروزاباد
چندگروهي مديريت دولتي   فارس -مركزلامرد
چندگروهي مديريت دولتي   فارس -واحدارسنجان
چندگروهي مديريت دولتي   فارس -واحدبيرم
چندگروهي مديريت دولتي   فارس -واحدخاوران
چندگروهي مديريت دولتي   فارس -واحدخنج
چندگروهي مديريت دولتي   فارس -واحدني ريز
چندگروهي مديريت دولتي   قزوين -مركزبويين زهرا
چندگروهي مديريت دولتي   قزوين -واحددانسفهان
چندگروهي مديريت دولتي   قزوين -واحدشال
چندگروهي مديريت دولتي   كردستان -واحدبانه
چندگروهي مديريت دولتي   كردستان -واحدديواندره
چندگروهي مديريت دولتي   كرمان -مركزرفسنجان
چندگروهي مديريت دولتي   كرمان -مركزسيرجان
چندگروهي مديريت دولتي   كرمان -واحدانار
چندگروهي مديريت دولتي   كرمان -واحدباغين
چندگروهي مديريت دولتي   كرمان -واحدبردسير
چندگروهي مديريت دولتي   كرمان -واحدراور
چندگروهي مديريت دولتي   كرمان -واحدراين
چندگروهي مديريت دولتي   كرمان -واحدشهربابك
چندگروهي مديريت دولتي   كرمان -واحدكوهبنان
چندگروهي مديريت دولتي   كرمان -واحدگلباف
چندگروهي مديريت دولتي   كرمانشاه -واحدپاوه
چندگروهي مديريت دولتي   كرمانشاه -واحدتازه اباد-ثلاث باباجاني
چندگروهي مديريت دولتي   گلستان -واحداق قلا
چندگروهي مديريت دولتي   گلستان -واحدبندرگز
چندگروهي مديريت دولتي   گلستان -واحدمراوه تپه
چندگروهي مديريت دولتي   لرستان -مركزاليگودرز
چندگروهي مديريت دولتي   لرستان -مركزبروجرد
چندگروهي مديريت دولتي   لرستان -واحددورود
چندگروهي مديريت دولتي   مازندران -مركزبهشهر
چندگروهي مديريت دولتي   مازندران -واحدپل سفيد
چندگروهي مديريت دولتي   مازندران -واحدرينه
چندگروهي مديريت دولتي   مازندران -واحدزيراب
چندگروهي مديريت دولتي   مازندران -واحدنكا
چندگروهي مديريت دولتي   هرمزگان -واحدبستك
چندگروهي مديريت دولتي   هرمزگان -واحدپارسيان
چندگروهي مديريت دولتي   هرمزگان -واحدحاجي اباد
چندگروهي مديريت دولتي   همدان -مركزاسداباد
چندگروهي مديريت دولتي   همدان -مركزتويسركان
چندگروهي مديريت دولتي   همدان -مركزرزن
چندگروهي مديريت دولتي   همدان -واحدقروه درجزين
چندگروهي مديريت دولتي   همدان -واحدقهاوند
چندگروهي مديريت دولتي   يزد-مركزاردكان
چندگروهي مديريت دولتي   يزد-مركزبافق
چندگروهي مديريت دولتي   يزد-مركزتفت
چندگروهي مديريت دولتي   يزد-مركزرضوانشهرصدوق
چندگروهي مديريت دولتي   يزد-مركزميبد
چندگروهي مديريت دولتي   يزد-واحدابركوه
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -مركزمراغه
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -مركزميانه
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -مركزهشترود
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -واحدايلخچي
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -واحدتركمنچاي
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -واحدجلفا
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -واحدزنوز
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -واحدسراب
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -واحدعجب شير
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -واحدملكان
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -واحدورزقان
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان شرقي -واحدهادي شهر
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان غربي -مركزشاهين دژ
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان غربي -واحدسلماس
چندگروهي مديريت صنعتي   اذربايجان غربي -واحدقره ضياالدين
چندگروهي مديريت صنعتي   اردبيل -مركزگرمي
چندگروهي مديريت صنعتي   اردبيل -واحدتازه كندانگوت
چندگروهي مديريت صنعتي   استان مركزي -مركزدليجان
چندگروهي مديريت صنعتي   استان مركزي -مركزشازند
چندگروهي مديريت صنعتي   استان مركزي -مركزمحلات
چندگروهي مديريت صنعتي   استان مركزي -واحداشتيان
چندگروهي مديريت صنعتي   استان مركزي -واحدتفرش
چندگروهي مديريت صنعتي   استان مركزي -واحدغرق اباد/نوبران /
چندگروهي مديريت صنعتي   استان مركزي -واحدقورچي باشي /چهارچشمه /
چندگروهي مديريت صنعتي   استان مركزي -واحدكميجان
چندگروهي مديريت صنعتي   استان مركزي -واحدميلاجرد
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -مركزاردستان
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -مركزتيران
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -مركزخوانسار
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -مركزفريدون شهر
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -مركزكوهپايه
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -مركزگلپايگان
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -مركزنايين
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -مركزنطنز
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -مركزوزوان
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -واحدباغبهادران
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -واحدبرزك
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -واحدبوئين ومياندشت
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -واحدجرقويه عليا
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -واحدچادگان
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -واحدخور
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -واحددهق
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -واحدزاينده رود
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -واحدعلويجه
چندگروهي مديريت صنعتي   اصفهان -واحدورزنه
چندگروهي مديريت صنعتي   ايلام -واحدابدانان
چندگروهي مديريت صنعتي   ايلام -واحدايوان
چندگروهي مديريت صنعتي   ايلام -واحدبدره
چندگروهي مديريت صنعتي   ايلام -واحددره شهر
چندگروهي مديريت صنعتي   بوشهر-مركزبين المللي عسلويه
چندگروهي مديريت صنعتي   بوشهر-واحدبندردير
چندگروهي مديريت صنعتي   بوشهر-واحدبندركنگان
چندگروهي مديريت صنعتي   بوشهر-واحدجم
چندگروهي مديريت صنعتي   بوشهر-واحدخورموج
چندگروهي مديريت صنعتي   تهران -مركزپاكدشت
چندگروهي مديريت صنعتي   تهران -مركزحسن اباد
چندگروهي مديريت صنعتي   تهران -واحدشهرجديدپرديس
چندگروهي مديريت صنعتي   چهارمحال وبختياري -واحدگندمان
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان جنوبي -مركزفردوس
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان جنوبي -مركزقائن
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان جنوبي -واحدخضري دشت بياض
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان جنوبي -واحدزهان
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان جنوبي -واحدطبس
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان جنوبي -واحدنهبندان
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان رضوي -مركزفريمان
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان رضوي -مركزقوچان
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان رضوي -مركزگناباد
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان رضوي -واحدتربت جام
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان رضوي -واحدجوين -نقاب
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان رضوي -واحدخواف
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان رضوي -واحدزبرخان /قدمگاه /
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان رضوي -واحدسرخس
چندگروهي مديريت صنعتي   خراسان شمالي -واحدجاجرم
چندگروهي مديريت صنعتي   خوزستان -مركزابادان
چندگروهي مديريت صنعتي   خوزستان -واحداغاجاري
چندگروهي مديريت صنعتي   خوزستان -واحدانديكا
چندگروهي مديريت صنعتي   خوزستان -واحدمسجدسليمان
چندگروهي مديريت صنعتي   خوزستان -واحدهفتگل
چندگروهي مديريت صنعتي   خوزستان -واحدهنديجان
چندگروهي مديريت صنعتي   زنجان -واحدايجرود
چندگروهي مديريت صنعتي   زنجان -واحدسلطانيه
چندگروهي مديريت صنعتي   سمنان -مركزدامغان
چندگروهي مديريت صنعتي   سمنان -مركزسمنان
چندگروهي مديريت صنعتي   سمنان -مركزشاهرود
چندگروهي مديريت صنعتي   سمنان -واحدايوانكي
چندگروهي مديريت صنعتي   سمنان -واحدمجن
چندگروهي مديريت صنعتي   سمنان -واحدمهدي شهر
چندگروهي مديريت صنعتي   سمنان -واحدميامي
چندگروهي مديريت صنعتي   سيستان وبلوچستان -مركزسراوان
چندگروهي مديريت صنعتي   سيستان وبلوچستان -واحدسوران
چندگروهي مديريت صنعتي   سيستان وبلوچستان -واحدنيك شهر
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -مركزاوز
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -مركزجهرم
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -مركزلامرد
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحداباده طشك
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحداقليد
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحدپاسارگاد
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحدخاوران
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحدزاهدشهر
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحدزرقان
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحدزرين دشت
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحدسپيدان
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحدسرچهان -كره اي
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحدسروستان
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحدششده وقره بلاغ
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحدمهر
چندگروهي مديريت صنعتي   فارس -واحدني ريز
چندگروهي مديريت صنعتي   قزوين -مركزبويين زهرا
چندگروهي مديريت صنعتي   قزوين -واحدالوند
چندگروهي مديريت صنعتي   قزوين -واحداوج
چندگروهي مديريت صنعتي   قزوين -واحددانسفهان
چندگروهي مديريت صنعتي   قزوين -واحدشال
چندگروهي مديريت صنعتي   كردستان -واحدديواندره
چندگروهي مديريت صنعتي   كرمان -واحدبردسير
چندگروهي مديريت صنعتي   كرمانشاه -واحدپاوه
چندگروهي مديريت صنعتي   كرمانشاه -واحدهرسين
چندگروهي مديريت صنعتي   كهگيلويه وبويراحمد-واحدچرام
چندگروهي مديريت صنعتي   گلستان -مركزبندرتركمن
چندگروهي مديريت صنعتي   گلستان -مركزگرگان
چندگروهي مديريت صنعتي   گلستان -واحداق قلا
چندگروهي مديريت صنعتي   گلستان -واحدعلي ابادكتول
چندگروهي مديريت صنعتي   گيلان -واحدلاهيجان
چندگروهي مديريت صنعتي   لرستان -مركزاليگودرز
چندگروهي مديريت صنعتي   لرستان -واحدازنا
چندگروهي مديريت صنعتي   لرستان -واحددورود
چندگروهي مديريت صنعتي   مازندران -مركزبهشهر
چندگروهي مديريت صنعتي   مازندران -مركزرامسر
چندگروهي مديريت صنعتي   مازندران -واحدبندپي غربي
چندگروهي مديريت صنعتي   مازندران -واحدرينه
چندگروهي مديريت صنعتي   مازندران -واحدكله بست
چندگروهي مديريت صنعتي   مازندران -واحدنكا
چندگروهي مديريت صنعتي   هرمزگان -مركزبندرلنگه
چندگروهي مديريت صنعتي   هرمزگان -واحدبستك
چندگروهي مديريت صنعتي   هرمزگان -واحدپارسيان
چندگروهي مديريت صنعتي   هرمزگان -واحدقشم
چندگروهي مديريت صنعتي   همدان -مركزبهار
چندگروهي مديريت صنعتي   همدان -مركزرزن
چندگروهي مديريت صنعتي   همدان -واحدفامنين
چندگروهي مديريت صنعتي   يزد-مركزاردكان
چندگروهي مديريت صنعتي   يزد-مركزبافق
چندگروهي مديريت صنعتي   يزد-مركزتفت
چندگروهي مديريت صنعتي   يزد-مركزرضوانشهرصدوق
چندگروهي مديريت صنعتي   يزد-مركزمهريز
چندگروهي مديريت صنعتي   يزد-مركزميبد
چندگروهي مديريت صنعتي   يزد-مركزيزد
چندگروهي مديريت صنعتي   يزد-واحدابركوه
چندگروهي مديريت صنعتي   يزد-واحدزارچ
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان شرقي -مركزمراغه
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان شرقي -مركزمرند
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان شرقي -مركزهشترود
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان شرقي -واحداهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان شرقي -واحدعجب شير
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان شرقي -واحدممقان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان شرقي -واحدهادي شهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان غربي -مركزماكو
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان غربي -مركزمهاباد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان غربي -مركزمياندواب
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان غربي -واحداشنويه
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اذربايجان غربي -واحدپيرانشهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اردبيل -مركزمشكين شهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اردبيل -واحدپارس اباد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اردبيل -واحدگيوي
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اردبيل -واحدنير
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   استان مركزي -مركزاراك
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   استان مركزي -مركزخمين
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   استان مركزي -مركزدليجان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   استان مركزي -مركزساوه
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   استان مركزي -واحدتفرش
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   استان مركزي -واحدفرمهين
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اصفهان -مركزتيران
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اصفهان -مركززرين شهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اصفهان -مركزسميرم
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اصفهان -مركزشهرضا
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اصفهان -مركزفريدون شهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اصفهان -مركزگلپايگان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اصفهان -مركزنطنز
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اصفهان -واحدبرزك
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اصفهان -واحدداران
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اصفهان -واحددهاقان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   اصفهان -واحدقمصر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   البرز-واحداشتهارد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   البرز-واحدماهدشت
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   ايلام -مركزايلام
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   ايلام -واحددره شهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   بوشهر-مركزبوشهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   بوشهر-واحدبندرگناوه
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   بوشهر-واحدخورموج
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   تهران -مركزپاكدشت
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   تهران -مركزدماوند
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   تهران -واحداسلامشهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   تهران -واحدري
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   تهران -واحدفيروزكوه
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   تهران -واحدلواسانات
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   چهارمحال وبختياري -مركزشهركرد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   چهارمحال وبختياري -مركزفارسان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   چهارمحال وبختياري -واحدشلمزار
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان جنوبي -مركزبيرجند
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان جنوبي -واحدبشرويه
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان رضوي -مركزتربت حيدريه
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان رضوي -مركزفريمان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان رضوي -مركزكاشمر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان رضوي -مركزمشهد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان رضوي -مركزنيشابور
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان رضوي -واحدبردسكن
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان رضوي -واحدتربت جام
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان رضوي -واحدجوين -نقاب
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان رضوي -واحدچناران
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان رضوي -واحددرود
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان شمالي -مركزبجنورد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان شمالي -واحداسفراين
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خراسان شمالي -واحدراز
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -مركزاهواز
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -مركزخرمشهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -مركزدزفول
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -مركزرامهرمز
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -مركزسوسنگرد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -مركزشادگان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -واحداميديه
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -واحدانديكا
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -واحدانديمشك
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -واحدباغملك
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -واحدتركالكي
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -واحددهدز
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -واحدشوش
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   خوزستان -واحدشوشتر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   زنجان -مركزابهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   زنجان -مركززنجان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   زنجان -مركزقيدار
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   زنجان -واحدسلطانيه
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   سمنان -مركزشاهرود
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   سمنان -مركزگرمسار
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   سمنان -واحدارادان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   سيستان وبلوچستان -مركزايرانشهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   سيستان وبلوچستان -مركززابل
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   سيستان وبلوچستان -مركززاهدان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   فارس -مركزاباده
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   فارس -مركزبوانات
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   فارس -مركزداراب
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   فارس -مركزفسا
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   فارس -واحدپاسارگاد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   فارس -واحدسرچهان -كره اي
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   قزوين -مركزبويين زهرا
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   قزوين -مركزتاكستان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   قزوين -مركزقزوين
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   قزوين -واحدالوند
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   قم -واحدجعفريه
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   قم -واحدكهك
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   كردستان -مركزبيجار
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   كرمان -مركزجيرفت
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   كرمان -مركزرفسنجان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   كرمان -مركزسيرجان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   كرمان -مركزكرمان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   كرمان -واحدريگان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   كرمان -واحدزرند
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   كرمانشاه -مركزسنقر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   كرمانشاه -واحدپاوه
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   گلستان -مركزگرگان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   گلستان -مركزگنبدكاووس
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   گلستان -واحدازادشهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   گلستان -واحدكلاله
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   گيلان -مركزرودسر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   گيلان -مركزمنجيل
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   گيلان -واحداملش
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   لرستان -مركزالشتر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   لرستان -مركزخرم اباد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   لرستان -واحدازنا
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   لرستان -واحددورود
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   مازندران -مركزبابل
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   مازندران -مركزبهشهر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   مازندران -مركزرامسر
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   مازندران -مركزمحموداباد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   مازندران -واحدبندپي غربي
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   هرمزگان -مركزبندرعباس
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   هرمزگان -مركزميناب
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   هرمزگان -واحدحاجي اباد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   هرمزگان -واحدقشم
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   همدان -مركزاسداباد
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   همدان -مركزبهار
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   همدان -مركزتويسركان
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   همدان -مركزرزن
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   همدان -مركزكبودراهنگ
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   همدان -مركزملاير
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   همدان -مركزنهاوند
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   همدان -واحدفامنين
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   همدان -واحدقهاوند
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   همدان -واحدلالجين
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   يزد-مركزرضوانشهرصدوق
چندگروهي مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   يزد-مركزيزد
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور