فهرست رشته های نیمه حضوری ، بین الملل یا مجازی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

1392/09/16

گروه نام رشته گرايش نام دانشگاه نام دوره
انساني حقوق   دانشگاه شيراز بين الملل يا مجازي
انساني حقوق   موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /نورطوبي -تهران بين الملل يا مجازي
انساني زبان وادبيات فارسي   دانشگاه كردستان -سنندج نيمه حضوري
انساني علوم سياسي   دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم نيمه حضوري
انساني فلسفه   دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم نيمه حضوري
انساني معارف اسلامي   موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم بين الملل يا مجازي
تجربي شيمي /محض دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز بين الملل يا مجازي
چندگروهي علوم حديث   دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم بين الملل يا مجازي
چندگروهي علوم ومعارف قران   دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم بين الملل يا مجازي
چندگروهي مديريت صنعتي   موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران بين الملل يا مجازي
چندگروهي مديريت كسب وكارهاي كوچك   موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران بين الملل يا مجازي
چندگروهي مديريت مالي   موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /نورطوبي -تهران بين الملل يا مجازي
چندگروهي معارف اسلامي   موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم بين الملل يا مجازي
چندگروهي معارف اسلامي   موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم نيمه حضوري
رياضي مهندسي برق /مخابرات دانشگاه شيراز بين الملل يا مجازي
رياضي مهندسي پزشكي /بيوالكتريك دانشگاه صنعتي سهند-تبريز بين الملل يا مجازي
رياضي مهندسي شيمي   دانشگاه صنعتي سهند-تبريز بين الملل يا مجازي
رياضي مهندسي فناوري اطلاعات   دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز بين الملل يا مجازي
رياضي مهندسي فناوري اطلاعات   دانشگاه شيراز بين الملل يا مجازي
رياضي مهندسي فناوري اطلاعات   موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /رايانه اي -تهران بين الملل يا مجازي
رياضي مهندسي فناوري اطلاعات   موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري بين الملل يا مجازي
رياضي مهندسي كامپيوتر /سخت افزار دانشگاه شيراز بين الملل يا مجازي
رياضي مهندسي كامپيوتر /نرم افزار دانشگاه شيراز بين الملل يا مجازي
رياضي مهندسي كامپيوتر /نرم افزار موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري بين الملل يا مجازي
زبان مترجمي زبان انگليسي   دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم نيمه حضوري

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور