قابل توجه متقاضيان شركت در آزمون‌هاي TOEFLو GRE

1395/05/24

به اطلاع متقاضيان شركت در آزمون هاي TOEFL و GRE مي رساند كه تنها مداركي از سوي اين سازمان مورد تأييد و گواهي قرار مي گيرد كه مركز برگزاري آزمون، مجوز لازم را از اين سازمان دريافت نموده و تحت نظارت اين سازمان قرار داشته باشد.

اخيراً اطلاع حاصل شده است كه در شهر اصفهان مؤسسه اي به نام مركز تافل سپاهان، بدون دريافت مجوزهاي لازم از سوي اين سازمان، اقدام به برگزاري آزمون هاي TOEFL و GRE مي نمايد؛ لذا يادآوري مي گردد كه مدارك داوطلباني كه در مركز ياد شده در آزمون شركت نمايند از نظر اين سازمان داراي اعتبار نيست و براي ارسال به مراكز آموزشي، مورد تأييد قرار نخواهد گرفت.

 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور