اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كد رشته محل‌هاي جديد علاوه بر رشته محل‌هاي اعلام شده در اطلاعيه مورخ 14/11/1397 و اصلاحات كد رشته محل‌هاي مربوط به پذيرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمي كاربردي - بهمن ماه سال 1397

1397/11/25

 پيرو اطلاعيه مورخ 97/11/14، بدين وسيله به اطلاع داوطلبان مي‌رساند با توجه اعلام دفتر گسترش آموزش عالي درخصوص كدرشته محل‌هاي جديد در پذيرش دوره‌هاي مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای مراكز آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي براي بهمن ماه سال 1397 علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي اعلام شده در اطلاعيه فوق و هم‌چنين اصلاحات مربوط به برخي از كد رشته محلها و مراكز آموزشي مندرج در اطلاعيه مذكور، متقاضيان مي‌توانند ضمن مراجعه به جداول مندرج در بندهاي (الف تا ج) اين اطلاعيه، در صورت تمايل و با توجه به مفاد مندرج در اطلاعيه مورخ‌ 97/11/14 با همراه داشتن مدارك لازم حداكثر تا تاريخ 97/11/30 به مراكز آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند. 

اصلاحات و جداول رشته محلهاي جديد كارشناسي دانشگاه جامع علمي - كاربردي مرحله دوم تمديد پذيرش - بهمن ماه 97 فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور