دریافت دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی سال 1398

1398/05/12

 

                                                                                                                                                دفترچه سوالات آزمون ورودی دوره های  نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی سال 1398

نام رشته

فایل دفترچه

رشته الکتروتکنیک دریافت دفترچه
رشته کامپیوتر دریافت دفترچه
رشته مکانیک خودرو دریافت دفترچه
رشته تاسیسات مکانیکی دریافت دفترچه
رشته نقشه کشی معماری دریافت دفترچه
رشته حسابداری دریافت دفترچه
رشته تربیت بدنی دریافت دفترچه
رشته گرافیک دریافت دفترچه
رشته صنایع غذایی دریافت دفترچه

فرهنگ و معارف های اقلیت های دینی

و زبان خارجی غیر انگلیسی

دریافت دفترچه

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور