دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد سال 1392

1392/02/22
بخش
عنوان
صفحه
كليات و شرايط و ضوابط
مقدمه
1
الف) روش گزينش
1
ب) بورسيه و رشته هاي داراي شرايط خاص
1
ج) شيوه هاي آموزشي در مقطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد)
1
د) سهميه رزمندگان
1
ه‍ ) پذيرش اتباع خارجي
2-1
و) رتبه اول دوره هاي كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات
2
ز) كارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون
      - تذكرات مهم در رابطه با معدل
4-2
3-2
ح) انتخاب اينترنتي محل تحصيل
4
ط) فرم اينترنتي انتخاب رشته هاي تحصيلي
5-4
ي) يادآوري هاي خيلي مهم
5
جداول كد رشته محل ها
از كد
11001
تا كد
15367
67-6
از كد
21001
تا كد
23834
105-68
از كد
31001
تا كد
34022
148-106
از كد
41001
تا كد
42624
170-149
از كد
51001
تا كد
51424
177-171
از كد
71001
تا كد
71062
178
پيوست ها
الف) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي نوبت دوم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
179
ب) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و ميزان شهريه در رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي نيمه حضوري
179
ج ) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور
180-179
د ) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
180
ه‍ ) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي مجازي
181-180
و ) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي پرديس خودگردان
183-182
ز ) شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
190-183
ح) شرايط و ضوابط اختصاصي ارگان هاي بورس دهنده و مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص
195-191
ـ فرم تأييديه فارغ التحصيلان رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
196
ـ پيش نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي
197
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور