برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد سال 1398

1397/09/06

جدول زمانبندي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

ثبت نام آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

 97/09/06 لغايت 97/09/25

استقرار اطلاعات ثبت نامي داوطلبان براي مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي (همزمان با ثبتنام)

 

انتشار اطلاعيه دريافت كارت و برگزاري آزمون در نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان

متعاقبا اعلام خواهد شد

دريافت كارت شركت در آزمون و برگ راهنماي آزمون از طريق سايت سازمان

متعاقبا اعلام خواهد شد

برگزاري آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

23 و 24 خرداد ماه 1398

اعلام نتايج اوليه آزمون بصورت كارنامه و انتخاب رشته توسط داوطلبان

متعاقبا اعلام خواهد شد

اطلاعيه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته محلهاي بورسيه يا داراي شرايط خاص، زمان دهه اول تير ماه 1398 انجام مصاحبه و تاريخ آزمون مرحله دوم كدرشته هاي امتحاني داراي آزمون تشريحي يا پروژه

متعاقبا اعلام خواهد شد

اعلام نتايج نهايي آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور