راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1393 + فایل اصلاحيه

1393/02/28
به داوطلبان توصيه مي شود مطالب راهنما (و اصلاحیه) را به دقت بخوانند

لینک دریافت فایل اصلاحیه در پایین همین صفحه
كليات و شرايط و ضوابط مقدمه
  الف) روش گزينش
  ب) بورسيه و رشته هاي داراي شرايط خاص
  ج) شيوه هاي آموزشي در مقطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد)
  د) سهميه رزمندگان
  ه‍ ) پذيرش اتباع خارجي
  و) رتبه اول دوره هاي كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات
  ز) كارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون
  - تذكرات مهم در رابطه با معدل
  ح) انتخاب اينترنتي محل تحصيل
  ط) فرم اينترنتي انتخاب رشته هاي تحصيلي
  ي) يادآوري هاي خيلي مهم
دريافت فايل
جداول كد رشته محل ها  - جدول شماره 1- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه علوم انساني   دريافت فايل
- جدول شماره 2- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه علوم پايه   دريافت فايل
- جدول شماره 3- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه فني و مهندسي   دريافت فايل
- جدول شماره 4- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه كشاورزي   دريافت فايل
- جدول شماره 5- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه هنر   دريافت فايل
- جدول شماره 6- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه علوم دامپزشكي   دريافت فايل
پيوست ها الف) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي نوبت دوم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

ب) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و ميزان شهريه در رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي نيمه حضوري

ج) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور

د) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي

ه‍) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي مجازي

و) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي پرديس خودگردان

ز) شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

ح) شرايط و ضوابط اختصاصي ارگان هاي بورس دهنده و مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص

ـ فرم تأييديه فارغ التحصيلان رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

ـ پيش نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي
 دريافت فايل
  اصلاحيه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال 1393
(مطالعه راهنماي اصلي الزامي است)

دریافت

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور