اطــلاعيه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام نتایج نهایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1398

1399/07/16

پیرو اطلاعیه های منتشر شده در تاریخ های 98/10/15، 98/11/26، 99/01/17، 99/04/10، 15/4/99، 99/05/05، 99/05/06 و 99/06/19 به اطلاع آن دسته از متقاضیانی که در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ 98/08/30 شرکت نموده اند، می رساند که نتایج نهایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.Sanjesh.org  قرار گرفته است. لذا متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون، برای اقدامات بعدی از روز شنبه مورخ 99/07/19 به آدرس اینترنتی دستگاه به نشانی: www.prisons.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور