اطلاعيه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام نتايج اوليه آزمون ويژه پزشکان متخصص دانشگاه هاي علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سال 1398

1399/01/23

اطلاعيه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام نتايج اوليه آزمون ويژه پزشکان متخصص دانشگاه هاي علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سال 1398

بدين وسيله به اطلاع آن دسته از پزشکان متخصصی كه در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور براي استخدام در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ثبت نام و در تاریخ 98/10/27 در آزمون آن شرکت نموده‌اند، می‌رساند که نتايج اولیه آزمون مذکور امروز شنبه مورخ 99/01/23 بر روي سايت سازمان ‌سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان متقاضي هریک از دانشکده ها يا دانشگاه هاي مذکور پس از دریافت نتیجه آزمون، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزءمعرفی‌شدگان براي بررسي مدارك باشند، باید برای اقدامات بعدی به آدرس سایت دانشکده ها يا دانشگاه هاي موردنظر به شرح جدول ذیل مراجعه و براساس توضيحات مندرج در سايت، اقدام نمایند.

نام دانشگاه/ دانشکده

آدرس سايت

دانشكده علوم پزشكي آبادان

http://abadanums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اراك

http://www.arakmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

http://www.ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ايران

http://www.iums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

http://www.thums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي دزفول

http://www.dums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zaums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي سيرجان

http://sirums.ac.ir/index.php/fa/

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

http://shoushtarums.ac.ir/fa/

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

http://www.qums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي قم

http://www.muq.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرج (البرز)

http://www.abzums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

http://www.goums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

http://www.lums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي نيشابور

http://www.nums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي همدان

http://www.umsha.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

http://www.yums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي يزد

http://www.ssu.ac.ir/

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

http://www.uswr.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي خوي

https://khoyfaculty.umsu.ac.ir/

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور