اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص معرفي افراد در برخي از كدرشته محل‌هاي دانشگاههاي شهيد بهشتي ، علامه‌طباطبايي، كاشان، گنبد كاووس ، خليج فارس –بوشهر و پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فنآوري در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1398

1398/03/20

 پيرو اطلاعيه 98/03/11 در رابطه با كاهش حدنصاب نمره برخي از رشته‌هاي تحصيلي براي ارزيابي در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1398 مي‌رساند باتوجه به مكاتبه دانشگاههاي شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، كاشان، گنبدكاووس، خليج فارس –بوشهر و پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فنآوري درخصوص كاهش حدنصاب نمره علمي بعد از اعلام اسامی معرفی شدگان برای انجام مراحل مصاحبه و ارزیابی تخصصی در تعدادي از رشته‌ محل‌‌هاي مورد پذيرش در آزمون مذكور، بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان كدرشته محل‌هاي مندرج در زير مي‌رساند كه كارنامه نتيجه انتخاب رشته اين دسته از متقاضيان باتوجه به حدنصاب جديد، اصلاح و بر روي سايت اين سازمان قرار داده شده است. لذا داوطلبان ذينفع مي‌بايست با توجه به كارنامه اصلاح شده جديد و براساس برنامه زماني انجام مصاحبه و متن اطلاعيه مورخ 98/02/31 مندرج در سايت اين سازمان به دانشگاههاي ذيربط مراجعه نمايند.

دريافت فايل فهرست رشته محلهايي كه حدنصاب آنها در آزمون دكتري سال 1398 كاهش يافته است - سري دوم : با فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور