اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اصلاح جدول رشته‌هاي مرتبط براي رشته‌ امتحاني مددكاري اجتماعي (كدرشته 2127) مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و همچنين تمديد مهلت ثبت نام در آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1396

1395/10/01

 پيرو اطلاعيه مورخ 95/09/22 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون ورودي دوره دكتري نيمه‌متمركز (Ph.D) سال 1396 مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (95/09/30) براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان ثبت‌نام بتوانند تا روز شنبه مورخ 95/10/4 نسبت به ثبت‌نام در آزمون و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌نام و اصلاحيات اين اطلاعيه با فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني:www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

اصلاحيات جدول رشته‌ امتحاني مددكاري اجتماعي مندرج در دفترچه راهنما
رديف
كدرشته امتحاني
عنوان رشته امتحاني
مورد و يا موارد اصلاحي
1
2127
مددكاري اجتماعي
رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلان آنها مي‌توانند در اين كدرشته شركت نمايند:
مددکاری اجتماعی، برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي، رفاه اجتماعي، برنامه‌ريزي منطقه‌اي، برنامه‌ريزي اجتماعي، جامعه‌شناسي، پژوهش علوم اجتماعي، جامعه‌شناسي جوانان، مطالعات زنان، خدمات اجتماعي، مديريت خدمات اجتماعي
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور