دفترچه سوالات آزمون دکتری سال 1395

1394/12/18

 

 ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي دكتري (نيمه متمركز) داخل سال 95، به اطلاع مي رساند سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت سازمان قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:

 

 

دانلود علوم جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود علوم تاریخی
دانلود مدیریت
دانلود حسابداری 
دانلود حقوق
دانلود زبان و ادبیات فارسی 
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسي
دانلود فلسفه
دانلود علوم اجتماعی و مددکاری
دانلود علوم تربیتی
دانلود زبان وادبیات عرب
دانلود علوم سیاسی
دانلود مشاوره
دانلود روانشناسی
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسي
دانلود محیط زیست - برنامه ریزی
دانلود الهیات
دانلود علوم زمین 
دانلود تربیت بدنی 
دانلود شیمی 
دانلود هواشناسي
دانلود علوم جانوري 
دانلود علوم گیاهی
دانلود علوم سلولی و مولکولی
دانلود آمار
دانلود علوم ریاضی
دانلود فیزیک
دانلود ژئوفيزيك 
دانلود اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی
دانلود علوم خاک
دانلود علوم كامپيوتر
دانلود علوم شناختی
دانلود  مهندسي برق
دانلود  مهندسي عمران
دانلود مهندسی نقشه برداری
دانلود مهندسی مکانیک
دانلود مهندسي دريا
دانلود مهندسي هوافضا
دانلود مهندسي معدن
دانلود مهندسي پليمر
دانلود  محيط زيست
دانلود مهندسي آب و هوا شناسی کشاورزی
دانلود مهندسي پزشكي
دانلود  مهندسي صنايع
دانلود مهندسي نفت
دانلود مهندسي كامپيوتر
دانلود مهندسي موادومتالورژي
دانلود مهندسي شيمي
دانلود فناوری نانو
دانلود مهندسي هسته اي
دانلود مهندسي نساجي
دانلود مهندسي سيستمهاي انرژي
دانلود مهندسی محیط زیست
دانلود مهندسی مکانیک و مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود علوم باغبانی
دانلود علوم دامی
دانلود گیاه پزشکی
دانلود علوم و مهندسی صنايع غذايي
دانلود مجموعه چوب و جنگل
دانلود زراعت و اصلاح نباتات
دانلود مجموعه شیلات
دانلود مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان
دانلود مديريت پروژه
دانلود معماري
دانلود شهرسازي
دانلود پژوهش هنر
دانلود  مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود مرمت واحیای ابنیه و بناهای تاریخی
دانلود  دامپزشكي
دانلود رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود رشته امتحانی زبان روسی
دانلود  رشته امتحانی زبان آلماني
دانلود رشته امتحانی زبان انگليسي
دانلود رشته امتحانی زبان شناسي همگانی
دانلود رشته امتحانی فرهنگ وزبانهاي باستاني

 

 

 دفترچه های شماره دو 

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2804و 2805
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلود زبان فرانسه و آلمانی

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور