اطلاعيه مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان رسمی قوه قضائیه در باره حذف گرايش رشته‌هاي تحصيلي براي ثبت‌نام و شركت آزمون‌ اخذ پروانه مشاوره خانواده سال 1398 و تمديد مهلت ثبت‌نام اين آزمون

1397/12/13

پيرو انتشار اطلاعيه ثبت نام آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده سال 1398 در تاريخ هاي 1397/12/2 و 1397/12/8، مندرج در پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org ، اصلاحاتي به شرح ذيل در جدول شماره (1) اطلاعيه مورخ 2/12/1397 صورت گرفته است.

لذا با توجه به حذف گرايش هاي اعلام شده در رشته هاي تحصيلي ذيل، داوطلبان داراي مدرك تحصيلي در كليه گرايشهاي رشته هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره 1 كه در اين آزمون موفق به ثبت نام نشده اند، درصورت تمايل براي ثبت نام مي توانند با توجه به مندرجات اطلاعيه هاي فوق حداكثر تا تاريخ 97/12/22 با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني فوق نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

جدول شماره 1- عناوين رشته هاي امتحاني و شرايط احراز تحصيلي

عنوان و كد رشته امتحاني عنوان و كد رشته تحصيلي
مشاوره روانشناختي (كد 101) مطالعات خانواده (كد 201)، مشاوره (202)، روان شناسي (203)، روان پزشكي (204)، مددكاري اجتماعي (205)، خدمات اجتماعي (206)
مشاوره حقوقي و مذهبي (كد 102) حقوق (كد 207)، فقه و مباني حقوق اسلامي (كد 208)، حوزوي سطح2 (كد 209)
خدمات مددكاري اجتماعي (كد 103) مطالعات خانواده (كد 201)، مشاوره (202)، روان شناسي (203)، روان پزشكي (204)، مددكاري اجتماعي (205)، خدمات اجتماعي (206)


مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان رسمی قوه قضائیه