مطلب ویژه

تمهيدات بهداشتي سازمان سنجش اموزش کشور براي برگزاري ازمونهاي سراسري سال 1399

داوطلب گرامي، باتوجه به شيوع ويروس کرونا و تبعات ان براي کشور و به تبع ان نظام اموزش عالي، دستورالعمل هاي بهداشتي با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکي، براي اجرا به دانشگاهها و موسسات اموزشي مجري ازمونهاي سراسري ابلاغ شده است و مقرر گرديد...